Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Omorganiseringer av selskap

Regjeringen foreslår at det gis fritak for dokumentavgift og omregistreringsavgift når omorganiseringen av et selskap kan gjennomføres med skattemessig kontinuitet. Etter dagens regelverk gis det avgiftsfritak ved noen former for omorganiseringer. Endringen utvider fritakene og skaper større samsvar mellom skattereglene og avgiftsregelverket.

Forslaget har vært på høring, og alle høringsinstansene har stilt seg positive til forslaget.

På svært usikkert grunnlag anslås provenytapet til 40 millioner kroner påløpt og 35 millioner kroner bokført i 2016.

Les mer i Prop. 1 LS (2015-2016) kapittel 9.18