Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Overgangsstønad

Stortinget har i år vedtatt flere endringer i folketrygdens regler om stønad til enslig mor eller far. Målet er å forenkle regelverket og understøtte målet om selvforsørgelse ved arbeid.

Endringene trer i kraft 1. januar 2016. De innebærer blant annet sanksjonsregler mot inaktivitet og trygdemisbruk, samt krav om at utdanning må være vurdert som nødvendig og hensiktsmessig for å komme i arbeid for å oppfylle aktivitetskravet til overgangsstønaden. Regelendringene er ytterligere omtalt i Prop. 115 L (2014-2015).

For 2016 foreslås en bevilgning 2 580 millioner kroner til overgangsstønad.