Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Personfradrag - særfradrag mv. i personbeskatningen

Personfradraget og øvre grense i minstefradrag i lønns- og trygdeinntekt foreslås justert med anslått lønnsvekst i 2016 (2,7 prosent).

Særfradraget for enslige forsørgere økes med 2 prosent fra 48 804 kroner til 49 800 kroner.

Den skattefrie nettoinntekten under skattebegrensningsregelen økes med anslått vekst i minste pensjonsnivå. Det skattefrie formuestillegget videreføres nominelt.

Enkelte beløpsgrenser holdes også nominelt uendret, herunder nedre grense i trygdeavgift, fagforeningsfradraget, kilometersatsene i reisefradraget, foreldrefradraget og særskilt fradrag i Finnmark og Nord-Troms,

Les mer i Prop 1 LS (2015-2016) kapittel 5.7