Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Selvangivelse – elektronisk levering

Regjeringen forslår å innføre krav om elektronisk levering av selvangivelsen for næringsdrivende. Et klart flertall av de næringsdrivende leverer allerede elektronisk (for inntektsåret 2013 var tallet 84,5 prosent).

Elektronisk levering fører til forbedret datakvalitet som innebærer at flere skattytere får korrekt skatteoppgjør og det gir derfor færre klagesaker.

For øvrig foreslo Skatteutvalget dette blant annet for å bedre skattemyndighetenes kontrollmuligheter som et tiltak mot overskuddsflytting.

Merverdiavgiftsoppgaven skal i dag leveres elektronisk, men det er mulighet til å søke dispensasjon. Det foreslås at dispensasjonsadgangen avvikles. Ca. 99 prosent leverer allerede elektronisk.

Les mer i Prop. 1 LS (2015-2016) kapittel 20.