Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Skatt på alminnelig inntekt

Regjeringen foreslår å redusere skattesatsen på alminnelig inntekt for personer og selskap fra 27 til 25 prosent. Dette er i tråd med Skatteutvalgets forslag og vil stimulere investeringer, arbeid og sparing.

Skatten på utbytte foreslås økt slik at den samlede marginalskatten på utbytte (inkludert selskapsskatt) opprettholdes om lag på 2015-nivå i 2016.

Den isolerte skattelettelsen av redusert skattesats på alminnelig inntekt inklusive justeringen i skatt på utbytte anslås til om lag 26,8 milliarder kroner påløpt og 17,1 milliarder kroner bokført i 2016. Hoveddelen av reduksjonen i skatteinntekter fra personer vil bli dekket gjennom innføringen av trinnskatt på personinntekt.

Les mer i Prop. 1 LS (2015-2016) kapittel 3.1