Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Skatteoppkreving

Regjeringen foreslår å flytte skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til Skatteetaten fra 1. juni 2016.

I Prop. 120 LS (2014–2015) ble det fremmet forslag om å overføre skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til Skatteetaten fra 1. januar 2016. Ved Stortingets behandling ble regjeringen bedt om å belyse noen problemstillinger nærmere, blant annet knyttet til virksomhetsoverdragelse og ansattes rettigheter og forholdet til øvrige strukturendringer i Skatteetaten, jf. Innst. 355 L (2014–2015).

Departementet har belyst disse spørsmålene ytterligere.

For å sikre at alle ansatte i kommunene blir behandlet likt, foreslår Finansdepartementet at oppgaveoverføringen håndteres som en virksomhetsoverdragelse for alle kommuner, slik KS og mange kommuner har ønsket.

Regjeringen vil ikke gjennomføre en omfattende reduksjon i antall kontorenheter i Skatteetaten parallelt med at skatteoppkreverfunksjonen overføres.

Overføringen av skatteoppkrevingen til Skatteetaten innebærer en besparelse på 207 millioner kroner i 2016 og en årlig besparelse på 356 millioner kroner fra 2017.

Les mer i Prop. 1 LS (2015-2016) kap. 23 for en nærmere omtale av forslaget.