Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Skattereform

Regjeringen foreslår en skattereform som presenteres i stortingsmeldingen «Bedre skatt – en skattereform for omstilling og vekst». Hovedelementene i reformen er lavere selskapsskattesats og brede lettelser i personbeskatningen. I tillegg foreslår Regjeringen blant annet endringer i bedriftenes avskrivningsregler, tiltak mot overskuddsflytting og forbedring av merverdiavgiften.

Hoveddelen av reformen er i tråd med Skatteutvalgets anbefalinger, jf. NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi. Skatteutvalget ble nedsatt for å vurdere selskapsbeskatningen i lys av den internasjonale utviklingen. Utvalget anbefaler blant annet lavere selskapsskatt for å møte utviklingen internasjonalt med fallende selskapsskattesatser i OECD-landene.

Les mer i Meld. St. 4 (2015-2016) og på regjeringen.no.