Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Skredsikring

Regjeringen foreslår å bevilge i alt 1 259 millioner kroner til skredsikring på vegnettet. Av dette går om lag 663 millioner kroner til tiltak på riksveger, mens 596 millioner kroner er statlig tilskudd til skredsikring på fylkesveger.

Regjeringen foreslår å sette av 170 millioner kroner til rassikring av jernbanestrekninger innenfor Jernbaneverkets investeringsbudsjett for 2016. Tiltak på Bergens-, Dovre- og Nordlandsbanen prioriteres. Innen foreslått bevilgning på over 2,5 milliarder kroner til fornying av jernbaneinfrastruktur, er underbygningstiltak som er viktige for å gjøre jernbaneanleggene bedre rustet mot flom og skred en hovedprioritering.

Se også egen pressemelding fra Samferdselsdepartementet om veg