Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Statens pensjonsfond – ansvarlig forvaltning

Statens pensjonsfond har overordnede finansielle mål, men skal også være en ansvarlig investor. God finansiell avkastning over tid antas å avhenge av velfungerende markeder og en bærekraftig utvikling. Mandatene til Norges Bank og Folketrygdfondet viser til internasjonalt anerkjente standarder for ansvarlig forvaltning.

Norges Bank og Folketrygdfondet forvalter fondets eierrettigheter. Viktige virkemidler i den ansvarlige forvaltningen er blant annet å ha dialog med selskaper, klargjøre fondets forventninger, samt å fremme forslag og stemme på generalforsamlinger.

Finansdepartementet har fastsatt etiske retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper fra Statens pensjonsfond utland (SPU). Noen kriterier i retningslinjene vil utelukke selskaper på grunnlag av produkter, som tobakk og våpen. Andre kriterier vil utelukke selskaper på grunnlag av atferd, som grove brudd på menneskerettigheter eller alvorlig miljøskade. Etikkrådet anbefaler om et selskap skal utelukkes eller settes til observasjon. Beslutningen tas av Norges Bank.

Fra 1. januar 2016 er det lagt opp til å innføre nytt et atferdsbasert klimakriterium. I tillegg er det i Nasjonalbudsjettet 2016 lagt opp til et nytt produktbasert kriterium for observasjon og utelukkelse av kullselskaper, med utgangspunkt i Stortingets behandling av fondsmeldingen for 2014, se Meld. St. 21 (2014-2015) og Innst. 290 S (2014-2015).