Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Sysselsetting

Ifølge nasjonalregnskapet var det sysselsatt 2 747 000 personer i 2014, en økning på 30 000 personer, eller 1,1 prosent, fra året før. Det anslås en vekst i sysselsettingen på 0,5 prosent i både 2015 og 2016.

Det er flere kilder for sysselsetting. Nasjonalregnskapet gir den mest omfattende definisjonen av sysselsatte personer. I nasjonalregnskapet inngår bosatte personer, personer på korttidsopphold som er sysselsatt i innenlandsk produksjonsvirksomhet og utlendinger i norsk utenriks sjøfart.

I Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) defineres sysselsettingen som antall bosatte personer i alderen 15-74 år som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i den uken personene ble spurt om sin status i arbeidsmarkedet. Personer som er midlertidig fraværende fra arbeid på grunn av sykdom, ferie, lønnet permisjon, er også definert som sysselsatte. I 2014 utgjorde AKU-sysselsettingen 2 637 000 personer.

Les mer i Nasjonalbudsjettet 2016, avsnitt 2.2