Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Tilleggsnummer - asylankomster

I forslaget til statsbudsjett for 2016 (Gul bok) varslet Regjeringen at den ville komme med et tilleggsnummer på grunn av økningen i antall asylsøkere.

I september 2015 mottok Norge flere asylsøknader enn i hele første halvår 2015. Det skaper praktiske og økonomiske utfordringer. I tilleggsnummeret legger Regjeringen fram forslag til hvordan situasjonen skal håndteres på kort sikt, og foreslår en inndekning av tiltakene.

Sammenliknet med Gul bok foreslår Regjeringen å øke bevilgningene som følge av økt antall asylsøkere med 9,5 milliarder kroner. Forslagene i tilleggsnummeret er basert på et anslag om at det vil komme 33 000 asylsøkere til Norge i 2016. I tillegg foreslår Regjeringen å sette av ekstra midler i 2016 til å håndtere konsevenser av økt antall asylsøkere i 2015. Anslagene er usikre.

Beregningsgruppen for utlendingsforvaltningen anslår at de volumstyrte utgiftene under Justis- og beredskapsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet vil øke med 5 milliarder kroner i 2016. I tillegg anslås utgiftene til omsorgssentre for enslige, mindreårige asylsøkere å øke med 1,3 milliarder kroner. Utover dette kommer andre utgiftsøkninger på til sammen 1,6 milliarder kroner. Økt anslag for asylankomster i 2015 vil grovt anslått øke utgiftene med 2 milliarder kroner i 2016. Regjeringen fremmer også kostnadsdempende tiltak som reduserer utgiftene med 0,4 milliarder kroner.

Regjeringen foreslår å dekke inn det aller meste av de økte utgiftene gjennom omdisponeringer på bistandsbudsjettet, justerte skattelettelser og reduserte utgifter. Forslaget innebærer en omdisponering av 4,2 milliarder kroner under bistand, økte skatteinntekter på 1,8milliarder kroner og øvrig inndekning på til sammen 2,3 milliarder kroner. Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet øker med 1,2 milliarder kroner.

På skatteområdet foreslår Regjeringen å justere trinnskatten slik at skattelettelsene til personer reduseres noe. Det foreslås å øke de fire satsene i trinnskatten med 0,1 prosentenhet til henholdsvis 0,9 prosent i trinn 1, 1,7 prosent i trinn 2, 10,7 prosent i trinn 3 og 13,7 prosent i trinn 4. Regjeringen foreslår også å reversere forslaget om å redusere formuesskattesatsen fra 0,85 prosent til 0,8 prosent. I tillegg vil skatteinntektene midlertidig bli noe høyere i 2016 som følge av senere innføring av lik merverdiavgift på papir- og e-aviser og midlertidig endringer i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift for ambulerende virksomheter.

Det foreslås å øke det samlede bistandsbudsjettet med 1,2 milliarder kroner sammenlignet med Gul Bok 2016. Bistandsbudsjettet for 2016 utgjør etter dette 34,7 milliarder kroner, noe som utgjør over 1 prosent av Norges samlede inntekter (BNI)

For mer informasjon se pressemeldinger og Prop. 1 S Tillegg 1 «Endring av Prop. 1 S (2015-2016) om statsbudsjettet 2016 (økt antall asylankomster)».