Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Tiltakspakke for økt sysselsetting

Som en del av budsjettet legger Regjeringen fram en ekstra tiltakspakke for økt sysselsetting på i alt 4 milliarder kroner. Pakken er rettet mot områder som i særlig grad merker konsekvensene av lavere vekst. Regjeringen foreslår en rekke tiltak innenfor vedlikehold og bygg, samt innovasjon og næring. I tillegg foreslår Regjeringen flere tiltaksplasser.

Tiltakene er midlertidige og innrettet slik at de lett skal kunne reverseres. Også utover denne særskilte tiltakspakken inneholder budsjettet en rekke tiltak for aktivitet og omstilling. En omfattende skattereform og en klar satsing på samferdsel, forskning og utdanning vil styrke grunnlaget for vekst og lette omstillinger i økonomien.  
 
Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 2,5 milliarder kroner til ulike tiltak innen vedlikehold og bygg. Av disse foreslås 1,1 milliarder kroner til samferdselsformål, blant annet til vedlikehold og fornying av Vossabanen og Jærbanen og økt vedlikehold og fornying av veier. 500 millioner kroner foreslås som et engangstilskudd til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommunene.

Under innovasjon og næring foreslår regjeringen tiltak på til sammen nærmere 1milliard kroner. Dette omfatter blant annet en økt satsing på næringsrettet forskning og innovasjon gjennom etablerertilskuddordningen, miljøteknologiordningen, presåkornfond, brukerstyrt innovasjonsarena og forskningsprogrammet Forny2020.

Forslag om økte bevilgninger til vedlikehold av Sjøforsvarets fartøy, forskningsfartøy og økt tilskudd til istandsetting av verneverdige fartøy vil bidra til økt aktivitet i verftsindustrien.

Regjeringen foreslår videre å øke bevilgningene til arbeidsmarkedstiltak med over 500 millioner kroner, noe som vil legge til rette for om lag 16 000 ordinære tiltaksplasser for arbeidsledige neste år.

Se oversikt over tiltakene her