Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Trafikksikkerhet

Regjeringen foreslår å bevilge 808 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak på vegnettet. I tillegg er det lagt til grunn 90 millioner kroner i ekstern finansiering.

Midlene bevilges over Statens vegvesens budsjett og vil i hovedsak bli nyttet til tiltak for å hindre de alvorligste ulykkene på riksvegnettet, som møteulykker, utforkjøringsulykker og ulykker med påkjørsel av gående og syklende. Bygging av midtrekkverk er prioritert. Andre prioriterte tiltak er utbedring av sideterreng, vegbelysning og utbedring av kurver og kryss.

I tillegg til disse særskilte investeringstiltakene kommer den gevinsten en får som følge av rassikringstiltak og utbygging av nye og tryggere veger. Bevilgningene til drift, vedlikehold og trafikant- og kjøretøytilsyn er dessuten med på å gjøre vegtrafikken tryggere.

Økningen i drift og vedlikehold er slik også et trafikksikkerhetstiltak.

Over Samferdselsdepartementets budsjett er det ellers foreslått å bevilge 49,1 millioner kroner som tilskudd til trafikksikkerhetsformål. Av dette er 38,5 millioner kroner foreslått satt av til Trygg Trafikk, 1,7 millioner kroner til ITS Norge og 3,55 millioner kroner til Syklistenes landsforening. Videre foreslås det å sette av 4 millioner kroner til tilskuddsordningen for lokale trafikksikkerhetstiltak, 1 million kroner til prisen "Årets trafikksikkerhetskommune", og 350 000 kroner i tilskudd til Transportøkonomisk institutt for å revidere "Trafikksikkerhetshåndboken".

Les mer i pressemelding fra Samferdselsdepartementet om veg