Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Trinnskatt

Regjeringen foreslår å innføre en ny skatt på personinntekt, trinnskatten, for å dekke inn hoveddelen av reduksjonen i skatteinntekter som følge av at skattesatsen på alminnelig inntekt senkes fra 27 prosent til 25 prosent.

Trinnskatten erstatter toppskatten. Isolert sett vil trinnskatten øke skatteinntektene med om lag 17,5 milliarder kroner påløpt og 14 milliarder kroner bokført i 2016, men det må sees i sammenheng med at skatten på alminnelig inntekt foreslås å reduseres med om lag 26,8 milliarder kroner påløpt og 17,1 milliarder kroner bokført i 2016.

Trinnskatten vil ha fire trinn. Regjeringen foreslår at satsene i trinnskatten settes til 0,8 prosent for personinntekt utover 158 800 kroner. Deretter 1,6 prosent for personinntekt utover 224 900 kroner. 10,6 prosent for personinntekt utover 565 400 kroner (8,6 prosent i Finnmark og Nord-Troms) og 13,6 prosent for personinntekt utover 909 500 kroner.

Innslagspunktene i trinn 3 og 4 tilsvarer innslagspunktene i gjeldende toppskatt (lønnsjustert til 2016-nivå).

Redusert skattesats på alminnelig inntekt kombinert med ny trinnskatt vil redusere netto skattesats på personinntekt med 0,4 prosent for de fleste personlige skattytere.

Les mer i Prop. 1 LS (2015-2016) kapittel 3.3