Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Trygdeavgifter

Regjeringen foreslår å klargjøre hjemmelen for trygdeavgifter for pensjonister og uføre bosatt i andre EØS-land. Det foreslås også at Stortinget kan delegere forskriftskompetanse til Arbeids- og sosialdepartementet for å fastsette avgiftssatser for visse grupper.

Det foreslås videre en klargjøring av bestemmelsen om arbeidsgiveravgiftssats for arbeidsgivere hjemmehørende på Svalbard.

Forslagene har ingen provenyvirkning.

Les mer i Prop. 1 LS (2015-2016) kapitlene 14, 15 og 16.