Anslåtte provenyvirkninger av skatte- og avgiftsopplegg for 2017

Provenyvirkninger av skatte- og avgiftsopplegget for 2017. Negative tall betyr lettelser. Anslagene er regnet i forhold til referansesystemet for 2017. Millioner kroner

 

           Påløpt

           Bokført

Skatt på inntekt

-5 358

-2 120

Redusere satsen på alminnelig inntekt til 24 prosent for personer, inkl. justert utbytteskatt1

-11 060

-8 850

Redusere satsen på alminnelig inntekt til 24 prosent for selskap

-2 708

0

Øke trinnskatten2

8 550

6 840

Øke skjermingsrenten i aksjonær-, deltaker- og foretaksmodellen med 0,5 prosentenheter før skatt

-140

-110

Justere petroleumsskatten provenynøytralt3

--

--

Justere skatten for vannkraft provenynøytralt4

0

0

     

Formuesskatt

-280

-730

Innføre 10 prosent verdsettingsrabatt for aksjer og driftsmidler (unntatt næringseiendom) og tilordnet gjeld. Gjeld tilordnet sekundærbolig og næringseiendom verdsettes til 90 prosent. Bunnfradraget settes til 1 480 000 kroner (2 960 000 kroner for ektepar)

-280

-220

Innføre ordning med utsatt betaling av formuesskatt for eiere av virksomheter som går med underskudd5

0

-510

     

Personskatt for øvrig

-639

-509

Innføre ordning med skattefritak for arbeidsgivers dekning av utgifter til fagforeningsarbeid

-5

-4

Innføre ordning med aksjesparekonto

-50

-40

Utvide skattefritaket ved ansattes kjøp av aksjer i bedriften den ansatte jobber i

-20

-16

Øke satsen i minstefradraget i lønn og trygd til 44 prosent og øke maksimalt minstefradrag til 94 750 kroner

-670

-535

Øke nedre grense i trygdeavgiften til 54 650 kroner

-60

-50

Lønnsjustere personfradraget

-75

-60

Øke begge satsene i reisefradraget med 6 øre per kilometer

-75

-60

Redusere skattefri sats for kjøregodtgjørelse til 3,50 kroner per kilometer

200

160

Øke maksimalt fradrag ved gaver til frivillige organisasjoner til 30 000 kroner

-10

-5

Øke grensen for når frivillige organisasjoner må betale arbeidsgiveravgift til 60 000 kr per person og 600 000 kr per organisasjon

-10

-8

Videreføre andre satser og beløpsgrenser nominelt mv.

136

109

     

Næringsbeskatning for øvrig

3 719

2 012

Skattlegge finanssektoren6

2 250

1 790

Utvide Skattefunn

-60

0

Fjerne startavskrivning på maskiner mv.

1 840

300

Øke avskrivningssatsene i saldogruppe c til 24 prosent.

-300

-70

Øke avskrivningssatsene til 30 pst. i saldogruppe c) for nullutslippskjøretøy, varebiler

-4

-1

 

 

 

 

 

 

Inkludere vindmøllefartøyer i rederiskatteordningen7

--

--

 

 

 

Innføre skattefritak for utdeling fra DLS fra gevinst ved skogvernerstatning

-7

-7

Avvikle gjennomsnittsligning for skog og etablere ordning med tømmerkonto

0

0

     

Merverdiavgift

-100

-100

Endre reglene for merverdiavgift ved innførsel av varer8

-100

-100

Innføre hjemmel for fritak for merverdiavgift ved vedlikehold av F-359

0

0

     

Avgifter på klimagassutslipp

630

569

Øke CO2-avgiften på mineralolje med 26 øre per liter, til 450 kroner per tonn CO210

346

311

Øke CO2-avgiften på mineralolje ilagt veibruksavgift med 6 øre per liter, til 450 kroner per tonn CO2

170

155

Øke CO2-avgiften på bensin med 5 øre per liter, til 450 kroner per tonn CO2

45

40

Øke CO2-avgiften på naturgass med 4 øre per Sm3, til 450 kroner per tonn CO2

3

3

Øke CO2-avgiften på LPG med 6 øre per kg, til 450 kroner per tonn CO2

3

3

Øke CO2-avgiften for utslipp av naturgass i petroleumsvirksomheten 11

-

-

Øke avgiften på HFK og PFK til 450 kroner per tonn CO2

63

57

     

Bilavgifter og øvrige særavgifter

20

-85

Øke veibruksavgiften på autodiesel med 29 øre per liter

870

795

Øke veibruksavgiften på bensin med 10 øre per liter

85

80

Øke veibruksavgiften på LPG med 73 øre per kg

1

1

Øke omsetningskravet for biodrivstoff til 7 pst. fra 1. januar og til 8 pst. fra 1. oktober

-26

-22

Redusere grunnavgiften på mineralolje med 6 øre per liter

-75

-70

Legge om engangsavgiften

330

300

Redusere vektfradraget i engangsavgiften for ikke-ladbare hybridbiler til 5 pst.

60

55

Frita amatørbygde kjøretøy fra engangsavgift

-5

-4

Redusere årsavgiften for personbiler mv. (om lag 12 pst.)

-1 220

-1 220

Legge om årsavgiften til en avgift på trafikkforsikringer

0

0

     

Sektoravgifter12

-31

-24

Samlede nye skatte- og avgiftsendringer i 2017

-2 039

-987

Virkning av vedtak ifm. Nasjonalbudsjettet 2016

 

-5 010

Virkning av vedtak ifm. Revidert nasjonalbudsjett 201613

250

232

Samlede skatte- og avgiftsendringer i 2017

-1 789

-5 765

1) Skattesatsen på alminnelig inntekt for Nord-Troms og Finnmark reduseres tilsvarende fra 21,5 prosent til 20,5 prosent.
2) Inkluderer justering av skattefradraget for pensjonister slik at dagens innslagspunkt for skatt for pensjonister om lag opprettholdes.
3) Provenyet reduseres med 230 millioner kroner påløpt og 115 millioner kroner bokført i 2017. Overføringen til Statens pensjonsfond utland reduseres tilsvarende. Handlingsrommet i budsjettet for 2017 påvirkes dermed ikke av denne endringen. Målt som nåverdi av framtidige skatteinntekter er endringen provenynøytral.
4) Økt grunnrenteskattesats gir et merproveny på om lag 125 millioner kroner påløpt. Virkningen er provenynøytral når dette ses i sammenheng med redusert sats på alminnelig inntekt for vannkraftnæringen.
5) Ordningen innføres fra 2016. Provenytapet i 2016 anslås til 290 millioner kroner påløpt og 70 millioner kroner bokført.
6) Finansskatt på lønn (5 prosent) og videreføring av skatt på overskudd med 25 prosent, fradrag for lønnselementet.
7) Endringen gir ikke proveny i 2017, men kan gi et provenytap på sikt.
8) Provenyet gjelder anslått årlig rentetap for staten på om lag 100 millioner kroner grunnet endrede betalingsrutiner som her teknisk er plassert på kap. 5521, post 70 Merverdiavgift.
9) Anslåtte reduserte merverdiavgiftsinntekter på 15 millioner kroner påløpt og 7,5 millioner kroner bokført i 2017 sammenlignet med det som skulle bli innbetalt til staten etter gjeldende merverdiavgiftsregler, motsvares av at merverdiavgiftsutgiftene som kan føres på den statlige nettoføringsordningen på utgiftssiden, reduseres tilsvarende.
10) I provenyanslaget er det tatt hensyn til kompensasjoner på utgiftssiden på samlet sett om lag 114 millioner kroner.
11) Brutto avgiftsøkning anslås til 50 millioner kroner mens netto provenyøkning er om lag 8 millioner kroner. Overføres til Statens pensjonsfond utland og påvirker dermed ikke handlingsrommet i 2017-budsjettet.
12) Redusere legemiddelomsetningsavgiften (-19 millioner kroner påløpt og -13 millioner kroner bokført) og losavgiftene (-16 millioner kroner påløpt og -15 millioner kroner bokført) samt innføre tilsynsavgift til Statens legemiddelverk (4 millioner kroner påløpt og bokført).
13) Utsettelsen av flypassasjeravgiften reduserer påløpt og bokført proveny med 250 millioner kroner i 2016, og øker provenyet tilsvarende i 2017 (inkluderer kompensasjoner på utgiftssiden i henhold til avtaler om statlig kjøp av innenlandske flyruter).

Kilde: Finansdepartementet.