Finansdepartementet (FIN)

Meld. St. 1

(2016–2017)

Nasjonalbudsjettet 2017

Tilråding fra Finansdepartementet av 23. september 2016, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)

Dokumentet i pdf-format