Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)

Prop. 1 S

(2016–2017)

Tilråding fra Arbeids- og sosialdepartementet 16. september 2016, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)

Dokumentet i pdf-format