Finansdepartementet (FIN)

Prop. 1 S

(2016–2017)

Tilråding frå Finansdepartementet 23. september 2016, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Solberg)

Dokumentet i pdf-format