Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

Prop. 1 S

(2016–2017)

Tilråding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 16. september 2016, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)

Dokumentet i pdf-format