Landbruks- og matdepartementet (LMD)

Prop. 1 S

(2016–2017)

Tilråding frå Landbruks- og matdepartementet 16. september 2016, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Solberg)

Dokumentet i pdf-format