Barne- og likestillingsdepartementet

Prop. 1 S

(2016–2017)

Tilråding frå Barne- og likestillingsdepartementet 16. september 2016, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Solberg)

Dokumentet i pdf-format