Barne- og likestillingsdepartementet

Prop. 1 S

(2016–2017)

2.1 Forslag til utgifter og inntekter fordelte på kapittel og postgrupper

Utgifter fordelte på kapittel

(i 1 000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2015

Saldert budsjett 2016

Forslag 2017

Pst. endr. 16/17

Administrasjon

800

Barne- og likestillingsdepartementet

173 800

175 348

162 237

-7,5

Sum kategori 11.00 173 800 175 348 162 237 -7,5

Integrering og mangfald

820

Integrerings- og mangfaldsdirektoratet

207 194

252 460

-100,0

821

Busetjing av flyktningar og tiltak for innvandrarar

7 756 965

9 375 776

-100,0

822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

1 836 416

2 031 258

-100,0

Sum kategori 11.05 9 800 575 11 659 494 -100,0

Familie og oppvekst

840

Tiltak mot vald og overgrep

121 115

178 858

181 180

1,3

841

Samliv og konfliktløysing

26 930

34 380

33 124

-3,7

842

Familievern

471 740

485 550

500 847

3,2

843

Adopsjonsstønad

5 932

13 421

13 797

2,8

844

Kontantstøtte

1 640 026

1 510 000

1 539 000

1,9

845

Barnetrygd

15 112 878

15 170 000

15 180 000

0,1

846

Familie- og oppveksttiltak

46 193

424 754

458 046

7,8

847

EUs ungdomsprogram

231 757

8 049

8 212

2,0

848

Barneombodet

13 623

15 595

14,5

849

Likestillings- og diskrimineringsombodet

53 981

Sum kategori 11.10 17 710 552 17 838 635 17 929 801 0,5

Barnevernet

850

Barneombodet

13 656

852

Adopsjonsstønad

11 798

853

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

195 667

197 483

225 178

14,0

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

1 784 478

2 461 585

1 375 174

-44,1

855

Statleg forvalting av barnevernet

6 342 813

6 409 911

6 683 361

4,3

856

Barnevernets omsorgssenter for einslege, mindreårige asylsøkjarar

397 541

1 391 839

1 083 662

-22,1

857

Barne- og ungdomstiltak

328 345

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

262 391

268 130

273 614

2,0

859

EUs ungdomsprogram

7 137

Sum kategori 11.20 9 343 826 10 728 948 9 640 989 -10,1

Forbrukarpolitikk

860

Forbrukarrådet

142 160

155 183

158 244

2,0

862

Positiv miljømerking

7 145

7 352

7 558

2,8

865

Forbrukarpolitiske tiltak

13 317

19 798

18 787

-5,1

866

Statens institutt for forbruksforsking

27 013

867

Sekretariatet for Marknadsrådet og Forbrukartvistutvalet

9 552

10 445

11 498

10,1

868

Forbrukarombodet

24 233

23 274

27 115

16,5

Sum kategori 11.30 223 420 216 052 223 202 3,3

Likestilling og ikkje-diskriminering

870

Sekretariatet for Likestillings- og diskrimineringsnemnda

5 850

6 431

9,9

871

Likestilling og ikkje-diskriminering

46 535

48 682

4,6

872

Nedsett funksjonsevne

239 673

246 311

2,8

873

Likestillings- og diskrimineringsombodet

52 856

54 065

2,3

Sum kategori 11.40

344 914

355 489

3,1

Sum programområde 11 37 252 173 40 963 391 28 311 718 -30,9

Stønad ved fødsel og adopsjon

2530

Foreldrepengar

19 303 648

20 338 000

20 829 000

2,4

Sum kategori 28.50

19 303 648

20 338 000

20 829 000

2,4

Sum programområde 28

19 303 648

20 338 000

20 829 000

2,4

Sum utgifter

56 555 821

61 301 391

49 140 718

-19,8

Rekneskap 2015 gjeld gammal budsjettstruktur. 1. april 2016 blei òg ansvaret for integreringssaker overført frå BLD til JD.

Inntekter fordelte på kapittel

(i 1 000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2015

Saldert budsjett 2016

Forslag 2017

Pst. endr. 16/17

Administrasjon

3800

Barne- og likestillingsdepartementet

33

Sum kategori 11.00 33

Integrering og mangfald

3820

Inkluderings- og mangfaldsdirektoratet

1 322

3821

Busetjing av flyktningar og tiltak for innvandrarar

255 496

351 583

-100,0

3822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

317 768

333 878

-100,0

Sum kategori 11.05 574 586 685 461

-100,0

Familie og oppvekst

3842

Familievern

280

677

696

2,8

3847

EUs ungdomsprogram

2 300

2 364

2,8

Sum kategori 11.10 280 2 977 3 060 2,8

Barnevernet

3850

Barneombodet

3

3853

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

232

3855

Statleg forvalting av barnevernet

1 281 442

1 515 451

1 453 855

-4,1

3856

Barnevernets omsorgssenter for einslege, mindreårige asylsøkjarar

310 800

1 217 364

930 193

-23,6

3858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

2 056

446

458

2,7

3859

EUs ungdomsprogram

3 684

Sum kategori 11.20 1 598 217 2 733 261 2 384 506 -12,8

Forbrukarpolitikk

3868

Forbrukarombodet

353

Sum kategori 11.30

353

Sum programområde 11

2 173 469

3 421 699

2 387 566

-30,2

Sum inntekter

2 173 469

3 421 699

2 387 566

-30,2

Rekneskap 2015 gjeld gammal budsjettstruktur. 1. april 2016 blei òg ansvaret for integreringssaker overført frå BLD til JD.

Utgifter fordelte på postgrupper

(i 1 000 kr)

Post-gr.

Nemning

Rekneskap 2015

Saldert budsjett 2016

Forslag 2017

Pst. endr. 16/17

01–23

Drift

7 751 725

9 124 267

8 771 022

-3,9

30–49

Nybygg og anlegg

71 231

56 233

7 639

-86,4

50–59

Overføringer til andre statsregnskaper

246 280

231 540

243 502

5,2

60–69

Overføringer til kommuner

11 574 514

14 005 708

1 758 471

-87,4

70–98

Overføringer til private

36 912 071

37 883 643

38 360 084

1,3

Sum under departementet

56 555 821

61 301 391

49 140 718

-19,8

Rekneskap 2015 gjeld gammal budsjettstruktur. 1. april 2016 blei òg ansvaret for integreringssaker overført frå BLD til JD.

2.2 Postar med stikkordet kan overførast

Under Barne- og likestillingsdepartementet blir stikkordet foreslått knytta til desse postane utanom postgruppe 30–49

(i 1 000 kr)

Kap.

Post

Nemning

Overført til 2016

Forslag 2017

840

73

Tilskot til sentre for valdsutsette barn

20 420

846

60

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

12 155

29 789

846

79

Tilskot til internasjonalt ungdomssamarbeid mv.

3 151

8 656

847

01

Driftsutgifter

8 212

854

72

Tilskot til forsking og utvikling i barnevernet

72 804

855

21

Spesielle driftsutgifter

1 010

23 162

865

21

Spesielle driftsutgifter

3 496

2 187

865

79

Rammeprogrammet til EU om forbrukarpolitikk

1 252

5 973

871

21

Spesielle driftsutgifter

465

9 634

871

79

Internasjonalt likestillings- og ikkje-diskrimineringsarbeid

6 552

3 546

872

71

Universell utforming og auka tilgjenge

6 552

27 534

2.3 Meirinntektsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Barne- og likestillingsdepartementet i 2017 kan:

overskride løyvinga på

mot tilsvarande meirinnekt under

kap. 842 post 01

kap. 3842 post 01

kap. 847 post 01

kap. 3847 post 01

kap. 855 post 01

kap. 3855 postane 01, 02 og 60

kap. 856 post 01

kap. 3856 post 01

kap. 858 post 01

kap. 3858 post 01

kap. 868 post 01

kap. 3868 post 01

Meirinntekt som gir grunnlag for overskriding skal òg dekkje meirverdiavgift knytt til overskridinga, og gjeld derfor òg kap. 1633, post 01 for dei statlege forvaltingsorgana som inngår i nettoordninga for meirverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter er teke med i berekninga av overføring av ubrukt løyving til neste år.