Barne- og likestillingsdepartementet

Det er i budsjettproposisjonen omtalt oppmodingsvedtak som Barne- og likestillingsdepartementet har hovudansvar for. Dei går fram av tabellen nedanfor.

Tabell 3.1 Oversikt over oppmodingsvedtak, ordna etter sesjon og nummer

Sesjon

Vedtak nr.

Stikkord

Omtalt side

2012–2013

106

Visjon – eit universelt utforma samfunn

120

2013–2014

357

Utval – rettane til personar med nedsett funksjonsevne

119

2013–2014

440

Melding om fosterheim

72

2014–2015

47

Auka rekruttering fosterheim

72

2014–2015

218

Samtaletime familievernet

41

2014–2015

219

Auka rekruttering fosterheim

72

2014–2015

436

Informasjonsportal for daglegvarer

106

2014–2015

623

Opptrappingsplan mot vald og overgrep

47

2014–2015

666

Opplysningsplikta til barnevernet

83

2015–2016

68

Butidskrav kontanstøtte

36

2015–2016

159

Familie eller nære nettverk som fosterheimar

72

2015–2016

435.3

Differensiert tilbod til barn – omsorgssenter

79

2015–2016

435.4

Støtteapparat/rettleiingsteneste fosterforeldre

78

2015–2016

435.5

Refusjon einslege, mindreårige asylsøkjarar

79

2015–2016

602

Utgreiing om likestilling

122

2015–2016

603

Trepartssamarbeid

122

2015–2016

611

Likestillingsvurdering av statsbudsjettet

122

2015–2016

740

Bruk av tvang i barnevernet

76

2015–2016

741

Barn som har gjort eller har vore utsatt for overgrep og barn med traumer

48

2015–2016

742

Fosterheim med barn som har nedsett funksjonsevne

76

2015–2016

743

Forsking biologiske barn som fosterbror/-søster

76

2015–2016

744

Oppvekst adopterte barn

76

2015–2016

745

Pålagde barnevernstiltak under svangerskap

76

2015–2016

746

Årleg rettleiing fosterforeldre

76

2015–2016

747

Rammevilkår fosterforeldre

76

2015–2016

748

Pensjonsvilkår fosterforeldre

77

2015–2016

749

Fosterheimskontraktane

77

2015–2016

750

Forsking ettervern

77

2015–2016

752

Uføretrygd fosterforeldre

77

2015–2016

753

NOU fosterheim

77

2015–2016

754

Nasjonalt kartleggingssystem

77

2015–2016

755

Vurdere familie eller nettverk som fosterheim

77

2015–2016

756

Tilsyn barnevern

77

2015–2016

757

Søsken i same fosterheim

78

2015–2016

785

Kroppspress

51

2015–2016

811

Innsynsrett i barnevernssaker

84

2015–2016

820

Barnevernsinstitusjon barn/ungdom som utfører seksuelle overgrep

78

2015–2016

832

Levekårkartlegging fleirlingfamiliar

36

2015–2016

890

Lov om etikkinformasjon

108