Barne- og likestillingsdepartementet

Prop. 1 S

(2016–2017)

I tilknyting til budsjettproposisjonen for 2017 er det sett opp to standardtabellar med nøkkeltal for Likestillings- og diskrimineringsombodet og Forbrukarrådet:

Tabell 1. Utgifter og inntekter etter art: Formålet med tabellen er å vise brutto utgifter og inntekter for verksemda basert på kontantprinsippet og artsinndelt etter dei prinsippa som gjeld for dei bruttobudsjetterte verksemdene.

Tabell 2. Inntekter etter inntektskjelde: Dei fleste nettobudsjetterte verksemdene har fleire inntektskjelder, og formålet med tabell 2 er å gi ei oversikt over dei ulike kjeldene.

Tabell 3. Verksemda sine kontantbehaldningar per 31. desember med spesifikasjon av dei formåla kontantbehaldningane skal nyttast til: Formålet med tabellen er å vise dei totale overføringane til neste budsjettår og samansetjinga av overføringane.

11.1 Likestillings- og diskrimineringsombodet

Tabell 11.1 Utgifter og inntekter etter art

Rekneskap

Budsjett

Beløp i NOK

2013

2014

2015

2016

Utgiftsart

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

40 995 270

39 624 241

41 832 994

41 676 000

Varer og tenester

11 837 960

17 439 863

14 847 772

13 952 000

Sum driftsutgifter

52 833 230

57 064 104

56 680 766

55 628 000

Investeringsutgifter

Investeringar, større utstyrsinnkjøp og vedlikehald

0

-316 938

0

0

Sum utgifter til større utstyrsinnkjøp og vedlikehald

0

-316 938

0

0

Overføringar frå verksemda

Utbetalingar til andre statlege rekneskapar

0

0

0

0

Utbetalingar til andre verksemder

0

0

0

0

Sum overføringar frå verksemda

0

0

0

0

Finansielle aktivitetar

Kjøp av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle utgifter

0

0

0

0

Sum finansielle aktivitetar

0

0

0

0

Sum utgifter

52 833 230

56 747 166

56 680 766

55 628 000

Inntektsart

Driftsinntekter

Inntekter frå sal av varer og tenester

0

0

0

0

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

0

0

0

0

Refusjonar

1 834 167

1 798 003

1 699 349

1 489 000

Andre driftsinntekter

0

0

0

0

Sum driftsinntekter

1 834 167

1 798 003

1 699 349

1 489 000

Inntekter frå investeringar

Sal av varige driftsmiddel

0

0

0

0

Sum investeringsinntekter

Overføringar til verksemda

Inntekter frå statlege løyvingar

54 140 000

54 035 000

53 981 000

52 856 000

Andre innbetalingar

2 704 742

1 111 341

445 546

158 000

Sum overføringar til verksemda

56 844 742

55 146 340

54 426 546

53 014 000

Finansielle aktivitetar

Innbetaling frå sal av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle innbetalingar

0

0

0

0

Sum finansielle aktivitetar

0

0

0

0

Sum inntekter

58 678 909

56 944 343

56 125 895

54 503 000

Netto endring i kontantbehaldninga

5 845 679

119 761

2 071 767

-1 125 000

Tabell 11.2 Inntekter etter inntektskjelde

Inntektskjelde

Rekneskap

Budsjett

Beløp i NOK

2013

2014

2015

2016

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget

Løyvingar frå fagdepartementet

54 140 000

54 035 000

53 981 000

52 856 000

Løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Løyvingar frå andre statlege forvaltingsorgan

0

0

0

0

Tildelingar frå Noregs forskingsråd

0

0

0

0

Sum løyvingar til statsoppdraget

54 140 000

54 035 000

53 981 000

52 856 000

Offentlege og private bidrag

Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar

0

0

0

0

Bidrag frå private

0

0

0

0

Tildelingar frå internasjonale organisasjonar

0

0

0

0

Sum bidrag

0

0

0

0

Oppdragsinntekter m.m.

Oppdrag frå statlege verksemder

2 507 855

0

0

0

Oppdrag frå kommunale og fylkes-kommunale verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå private

0

0

0

0

Andre inntekter og tidsavgrensingar

2 031 054

2 909 344

2 144 895

1 647 000

Sum oppdragsinntekter m.m.

4 538 909

2 909 344

2 144 895

1 647 000

Sum inntekter

58 678 909

56 944 343

56 125 895

54 503 000

Tabell 11.3 Kontantbehaldninga til verksemda per 31. desember med spesifikasjon av dei formåla kontantbehaldningane skal nyttast til

Balansedag 31. desember

2013

2014

2015

Endring

Beløp i NOK

2014–2015

Kontantbehaldning

Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank

16 531 820

16 412 059

14 340 292

2 071 767

Behaldning på andre bankkonti

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

0

0

0

0

Sum kontantar og kontantekvivalentar

16 531 820

16 412 059

14 340 292

2 071 767

Avsetjingar til dekking av oppståtte kostnader med forfall i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

3 261 359

3 319 362

3 498 274

-178 912

Skattetrekk og offentlege avgifter

2 869 058

2 944 763

3 052 208

-107 445

Gjeld til leverandørar

-201 768

473 110

126 389

346 721

Gjeld til oppdragsgivarar

246 873

-625 126

-2 489 231

1 864 105

Anna gjeld med forfall i neste budsjettår

1 806 664

1 423 561

1 736 142

-312 581

Sum til dekking av oppståtte kostnader med forfall i neste budsjettår

7 982 185

7 535 670

5 923 782

1 611 888

Avsetjingar til dekking av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

0

0

0

0

Større fleirårige investeringsprosjekt som er sette i gang, og som er finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete, ikkje fullførte prosjekt som er sette i gang, og som er finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Andre avsetjingar til vedtekne formål som ikkje er sette i gang

0

0

0

0

Konkrete, ikkje fullførte prosjekt som er sette i gang, og som er finansierte av løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

0

0

0

0

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre formål/ ikkje spesifiserte formål

8 549 635

8 876 389

6 384 589

2 491 800

Fri verksemdskapital

0

0

0

0

Sum andre avsetjingar

8 549 635

8 876 389

6 384 589

2 491 800

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktig forplikting knytt til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

16 531 820

16 412 059

14 340 292

2 071 767

11.2 Forbrukarrådet

Tabell 11.4 Utgifter og inntekter etter art

Rekneskap

Budsjett

Beløp i NOK

2013

2014

2015

2016

Utgiftsart

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

84 894 714

86 553 211

93 341 174

104 351 000

Varer og tenester

36 043 266

37 886 711

40 956 218

61 929 000

Sum driftsutgifter

120 937 980

124 439 922

134 297 392

166 280 000

Investeringsutgifter

Investeringar, større utstyrsinnkjøp og vedlikehald

2 739 217

2 543 658

7 054 809

2 290 000

Sum utgifter til større utstyrsinnkjøp og vedlikehald

2 739 217

2 543 658

7 054 809

2 290 000

Overføringar frå verksemda

Utbetalingar til andre statlege rekneskapar

0

0

0

0

Utbetalingar til andre verksemder

200 000

200 000

200 000

200 000

Sum overføringar frå verksemda

200 000

200 000

200 000

200 000

Finansielle aktivitetar

Kjøp av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle utgifter

1 637

25 099

11 949

10 000

Sum finansielle aktivitetar

1 637

25 099

11 949

10 000

Sum utgifter

123 878 834

127 208 679

141 564 149

168 699 000

Inntektsart

Driftsinntekter

Inntekter frå sal av varer og tenester

5 594 453

1 497 171

-467 866

0

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

0

0

0

0

Refusjonar

4 373 462

3 180 721

3 317 618

3 000 000

Andre driftsinntekter

137 292

1 138 996

10 266

0

Sum driftsinntekter

10 105 206

5 816 888

2 860 018

3 000 000

Inntekter frå investeringar

Sal av varige driftsmiddel

0

0

0

0

Sum investeringsinntekter

0

0

0

0

Overføringar til verksemda

Inntekter frå statlege løyvingar

119 273 274

125 720 363

144 374 194

160 853 000

Andre innbetalingar

2 353 050

1 562 470

2 595 581

3 222 000

Sum overføringar til verksemda

121 626 324

127 282 833

146 969 775

164 075 000

Finansielle aktivitetar

Innbetaling frå sal av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle innbetalingar (til dømes innbetaling av rente)

0

0

0

0

Sum finansielle aktivitetar

0

0

0

0

Sum inntekter

131 731 530

133 099 721

149 829 793

167 075 000

Netto endring i kontantbehaldninga

7 852 696

5 891 042

8 265 643

-1 624 000

Tabell 11.5 Inntekter etter inntektskjelde

Inntektskjelde

Rekneskap

Budsjett

Beløp i NOK

2013

2014

2015

2016

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget

Løyvingar frå fagdepartementet

119 273 274

125 004 123

144 374 194

160 853 000

Løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Løyvingar frå andre statlege forvaltingsorgan

516 240

716 240

0

0

Tildelingar frå Noregs forskingsråd

0

0

0

0

Sum løyvingar til statsoppdraget

119 789 514

125 720 363

144 374 194

160 853 000

Offentlege og private bidrag

Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar

0

0

0

0

Bidrag frå private

0

0

0

0

Tildelingar frå internasjonale organisasjonar

1 699 946

1 963 761

1 851 008

1 977 000

Sum bidrag

1 699 946

1 963 761

1 851 008

1 977 000

Oppdragsinntekter m.m.

Oppdrag frå statlege verksemder

0

0

0

Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder

0

0

0

Oppdrag frå private

0

0

0

Refusjonar

4 373 462

3 180 721

3 317 618

3 000 000

Andre inntekter og tidsavgrensingar

5 868 609

2 234 876

286 974

1 245 000

Sum oppdragsinntekter m.m.

10 242 071

5 415 597

3 604 592

4 245 000

Sum inntekter

131 731 530

133 099 721

149 829 793

167 075 000

Tabell 11.6 Kontantbehaldninga til verksemda per 31. desember med spesifikasjon av dei formåla kontantbehaldningane skal nyttast til

Balansedag 31. desember

2013

2014

2015

Endring

Beløp i NOK

2014–2015

Kontantbehaldning

Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank

25 304 192

31 195 234

39 460 878

8 265 643

Behaldning på andre bankkonti

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

0

0

0

0

Sum kontantar og kontantekvivalentar

25 304 192

31 195 234

39 460 878

8 265 643

Avsetjingar til dekking av oppståtte kostnader med forfall i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

7 214 519

7 108 376

7 511 706

403 330

Skattetrekk og offentlege avgifter

5 973 348

6 214 221

6 770 517

556 296

Gjeld til leverandørar

3 509 608

2 033 539

5 512 971

3 479 431

Gjeld til oppdragsgivarar

778 423

1 499 761

770 312

-729 449

Anna gjeld med forfall i neste budsjettår

4 516 444

6 307 006

7 917 250

1 610 244

Sum til dekking av oppståtte kostnader med forfall i neste budsjettår

21 992 342

23 162 905

28 482 757

5 319 852

Avsetjingar til dekking av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

0

0

0

0

Større, fleirårige investeringsprosjekt som er sette i gang, og som er finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete, ikkje fullførte prosjekt som er sette i gang, og som er finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Andre avsetjingar til vedtekne formål som ikkje er sette i gang

0

0

0

0

Konkrete, ikkje fullførte prosjekt som er sette i gang, og som er finansierte av løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

0

0

0

0

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre formål/ ikkje spesifiserte formål

-741 169

-1 784 088

-2 817 068

-1 032 980

Fri verksemdskapital

4 053 020

9 816 419

13 795 190

3 978 772

Sum andre avsetjingar

3 311 851

8 032 331

10 978 122

2 945 791

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktig forplikting knytt til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

-1

-1

-1

-1

Sum langsiktig gjeld

-1

-1

-1

-1

Sum netto gjeld og forpliktingar

25 304 192

31 195 234

39 460 878

8 265 643