Under Kunnskapsdepartementet blir i Prop. 1 S (2016–2017) statsbudsjettet for budsjettåret 2017 dei forslag til vedtak som følger førde opp:

Kapitla 200–288 og 2410, 3200–3288, 5310 og 5617

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Kroner

Administrasjon

200

Kunnskapsdepartementet

01

Driftsutgifter

348 428 000

21

Særskilde driftsutgifter

11 803 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald , kan overførast

2 814 000

363 045 000

Sum Administrasjon

363 045 000

Grunnopplæringa

220

Utdanningsdirektoratet

01

Driftsutgifter

302 224 000

21

Særskilde driftsutgifter , kan nyttast under post 70

143 321 000

70

Tilskott til læremiddel o.a. , kan overførast, kan nyttast under post 21

58 685 000

504 230 000

221

Foreldreutvala for grunnopplæringa og barnehagane

01

Driftsutgifter

14 827 000

14 827 000

222

Statlege grunn- og vidaregåande skolar og grunnskoleinternat

01

Driftsutgifter

100 805 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald , kan overførast

1 528 000

102 333 000

223

Sametinget

50

Tilskott til Sametinget

42 592 000

42 592 000

224

Senter for IKT i utdanninga

01

Driftsutgifter

68 817 000

21

Særskilde driftsutgifter

21 136 000

89 953 000

225

Tiltak i grunnopplæringa

01

Driftsutgifter

22 665 000

21

Særskilde driftsutgifter

102 533 000

60

Tilskott til landslinjer

220 662 000

62

Tilskott til dei kommunale sameskolane i Snåsa og Målselv

24 321 000

63

Tilskott til samisk i grunnopplæringa , kan overførast

63 806 000

64

Tilskott til opplæring av barn og unge som søkjer opphald i Noreg

441 618 000

65

Rentekompensasjon for skole- og symjeanlegg , kan overførast

223 186 000

66

Tilskott til leirskoleopplæring

49 574 000

67

Tilskott til opplæring i finsk

7 165 000

68

Tilskott til opplæring i kriminalomsorga

279 396 000

69

Kompensasjon for investeringskostnader ved grunnskolereforma

124 555 000

70

Tilskott til opplæring av lærlingar, praksisbrevkandidatar og lærekandidatar med særskilde behov

59 490 000

71

Tilskott til kunst- og kulturarbeid i opplæringa

30 157 000

72

Tilskott til internasjonale utdanningsprogram og organisasjonar

6 290 000

73

Tilskott til studieopphald i utlandet

14 549 000

74

Tilskott til organisasjonar

22 236 000

1 692 203 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringa

21

Særskilde driftsutgifter , kan overførast

924 606 000

22

Videreutdanning for lærarar og skoleleiarar

1 325 314 000

50

Nasjonale senter i grunnopplæringa

94 040 000

60

Tilskott til forsking på tiltak for å auke gjennomføringa i vidaregåande opplæring

41 934 000

62

Tilskott for auka lærartettleik

236 882 000

63

Tidleg innsats i skolen gjennom auka lærarinnsats på 1.–4. trinn

836 303 000

70

Tilskott til NAROM

8 379 000

71

Tilskott til vitensenter

54 832 000

3 522 290 000

227

Tilskott til særskilde skolar

60

Tilskott til Murmanskskolen

2 304 000

61

Tilskott til vaksenopplæring i Andebu kommune

5 235 000

62

Tilskott til Fjellheimen leirskole

6 237 000

70

Tilskott til Den franske skolen i Oslo

10 442 000

71

Tilskott til internatdrifta ved Krokeide vidaregåande skole

26 897 000

72

Tilskott til Røde Kors Nordisk United World College

33 923 000

74

Tilskott til Signo grunn- og videregående skole og Briskeby videregående skole

45 769 000

75

Tilskott til opplæring i rusinstitusjonar

10 928 000

76

Tilskott til Foreningen Norden og Norsk håndverksinstitutt

7 114 000

77

Tilskott til Lycée International de Saint-Germain-en-Laye

2 467 000

151 316 000

228

Tilskott til frittståande skolar o.a.

70

Frittståande grunnskolar , overslagsløyving

2 074 624 000

71

Frittståande vidaregåande skolar , overslagsløyving

1 555 114 000

72

Frittståande skolar godkjende etter kap. 4 i vaksenopplæringslova , overslagsløyving

152 268 000

73

Frittståande grunnskolar i utlandet , overslagsløyving

125 072 000

74

Frittståande vidaregåande skolar i utlandet , overslagsløyving

18 143 000

75

Frittståande skolar for funksjonshemma elevar , overslagsløyving

273 231 000

76

Andre frittståande skolar , overslagsløyving

48 438 000

77

Den tyske skolen i Oslo , overslagsløyving

17 761 000

78

Kompletterande undervisning

11 964 000

79

Toppidrett

44 979 000

80

Friskoleorganisasjonar

756 000

81

Elevutveksling til utlandet

1 945 000

82

Kapitaltilskott til friskolar, kapital- og husleigetilskott

21 506 000

4 345 801 000

229

Noregs grøne fagskole – Vea

01

Driftsutgifter

26 052 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald , kan overførast

1 187 000

27 239 000

230

Statleg spesialpedagogisk støttesystem

01

Driftsutgifter

705 979 000

21

Særskilde driftsutgifter

45 625 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald , kan overførast

9 099 000

760 703 000

Sum Grunnopplæringa

11 253 487 000

Barnehagar

231

Barnehagar

21

Særskilde driftsutgifter , kan overførast, kan nyttast under post 51

421 448 000

50

Tilskott til samiske barnehagetilbod

16 565 000

51

Forsking , kan nyttast under post 21

8 892 000

63

Tilskott til tiltak for å styrke den norskspråklege utviklinga for minoritetsspråklege barn i barnehage

142 036 000

70

Tilskott for symjing i barnehagane, prøveprosjekt frivillige organisasjonar

25 290 000

614 231 000

Sum Barnehagar

614 231 000

Kompetansepolitikk og livslang læring

252

EUs utdannings- og ungdomsprogram

70

Tilskott

512 112 000

512 112 000

253

Folkehøgskolar

70

Tilskott til folkehøgskolar

823 259 000

71

Tilskott til Folkehøgskolerådet

4 954 000

72

Tilskott til Nordiska folkhögskolan

632 000

828 845 000

254

Tilskott til vaksenopplæring

70

Tilskott til studieforbund

208 374 000

73

Tilskott til vaksenopplæringsorganisasjonar

13 119 000

221 493 000

255

Tilskott til freds- og menneskerettssenter

70

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

32 968 000

71

Falstadsenteret

19 158 000

72

Stiftelsen Arkivet

11 434 000

73

Nansen Fredssenter

6 209 000

74

Narviksenteret

6 898 000

75

Det europeiske Wergelandsenteret

8 976 000

76

Raftostiftelsen

5 127 000

90 770 000

256

Kompetanse Noreg

01

Driftsutgifter

61 640 000

21

Særskilde driftsutgifter

11 544 000

73 184 000

257

Kompetansepluss

21

Særskilde driftsutgifter , kan overførast, kan nyttast under post 70

5 760 000

70

Tilskott , kan overførast

162 237 000

167 997 000

258

Tiltak for livslang læring

01

Driftsutgifter

4 994 000

21

Særskilde driftsutgifter , kan nyttast under post 01

97 639 000

60

Tilskott til karriererettleiing

32 734 000

135 367 000

Sum Kompetansepolitikk og livslang læring

2 029 768 000

Høgre utdanning og fagskoleutdanning

260

Universitet og høgskolar

50

Statlege universitet og høgskolar

33 073 857 000

70

Private høgskolar

1 342 194 000

34 416 051 000

270

Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studentar

71

Tilrettelegging for internasjonal mobilitet

17 674 000

74

Tilskott til velferdsarbeid

84 756 000

75

Tilskott til bygging av studentbustader , kan overførast

644 556 000

746 986 000

276

Fagskoleutdanning

01

Driftsutgifter , kan nyttast under post 70

32 854 000

70

Andre overføringar , kan nyttast under post 01

5 000 000

72

Annan fagskoleutdanning

70 606 000

108 460 000

280

Felles einingar

01

Driftsutgifter

139 799 000

21

Særskilde driftsutgifter

10 000

50

Senter for internasjonalisering av utdanning

83 368 000

51

Drift av nasjonale fellesoppgåver

180 303 000

71

Tilskott til UNIS

128 870 000

72

Tilskott til UNINETT

27 503 000

73

Tilskott til NORDUnet , kan overførast

38 628 000

598 481 000

281

Felles tiltak for universitet og høgskolar

01

Driftsutgifter , kan nyttast under post 70

249 498 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald , kan overførast

13 421 000

50

Tilskott til Noregs forskingsråd

191 938 000

70

Andre overføringar , kan nyttast under post 01

58 226 000

73

Tilskott til internasjonale program

64 103 000

78

Tilskott til Universitets- og høgskolerådet

17 730 000

594 916 000

Sum Høgre utdanning og fagskoleutdanning

36 464 894 000

Forsking

283

Meteorologiformål

50

Meteorologisk institutt

297 669 000

72

Internasjonale samarbeidsprosjekt

154 119 000

451 788 000

284

Dei nasjonale forskingsetiske komitéane

01

Driftsutgifter

18 449 000

18 449 000

285

Noregs forskingsråd

52

Langsiktig, grunnleggande forsking

1 666 085 000

53

Strategiske satsingar

1 431 423 000

54

Forskingsinfrastruktur av nasjonal, strategisk interesse

308 395 000

55

Administrasjon

265 510 000

3 671 413 000

287

Forskingsinstitutt og andre tiltak

21

Særskilde driftsutgifter , kan overførast, kan nyttast under post 71

15 927 000

53

NUPI

4 823 000

56

Ludvig Holbergs minnepris

11 864 000

57

Basisløyving til samfunnsvitskaplege forskingsinstitutt

182 845 000

60

Regionale forskingsfond, tilskott til forsking

250 264 000

71

Tilskott til andre private institusjonar

42 909 000

73

Niels Henrik Abels matematikkpris

14 935 000

523 567 000

288

Internasjonale samarbeidstiltak

21

Særskilde driftsutgifter

44 004 000

72

Internasjonale grunnforskingsorganisasjonar

321 841 000

73

EUs rammeprogram for forsking , kan overførast

2 194 592 000

75

UNESCO-kontingent

23 933 000

76

UNESCO-formål

3 598 000

2 587 968 000

Sum Forsking

7 253 185 000

Statsbankane

2410

Statens lånekasse for utdanning

01

Driftsutgifter , kan nyttast under post 45

378 270 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald , kan overførast, kan nyttast under post 01

5 600 000

50

Avsetning til utdanningsstipend , overslagsløyving

6 574 149 000

70

Utdanningsstipend , overslagsløyving

2 725 294 000

71

Andre stipend , overslagsløyving

830 404 000

72

Rentestøtte , overslagsløyving

906 005 000

73

Avskrivingar , overslagsløyving

614 766 000

74

Tap på utlån

368 100 000

90

Auka lån og rentegjeld , overslagsløyving

26 045 183 000

38 447 771 000

Sum Statsbankane

38 447 771 000

Sum departementets utgifter

96 426 381 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Kroner

Grunnopplæringa

3220

Utdanningsdirektoratet

01

Inntekter frå oppdrag

4 126 000

02

Salsinntekter o.a.

1 211 000

5 337 000

3222

Statlege grunn- og vidaregåande skolar og grunnskoleinternat

02

Salsinntekter o.a.

5 257 000

5 257 000

3224

Senter for IKT i utdanninga

01

Inntekter frå oppdrag o.a.

1 665 000

1 665 000

3225

Tiltak i grunnopplæringa

04

Refusjon av ODA-godkjende utgifter

218 601 000

218 601 000

3229

Noregs grøne fagskole – Vea

02

Salsinntekter o.a.

1 757 000

61

Refusjon frå fylkeskommunar

1 166 000

2 923 000

3230

Statleg spesialpedagogisk støttesystem

01

Inntekter frå oppdrag

45 625 000

02

Salsinntekter o.a.

10 092 000

55 717 000

Sum Grunnopplæringa

289 500 000

Kompetansepolitikk og livslang læring

3256

Kompetanse Noreg

01

Inntekter frå oppdrag

11 482 000

02

Salsinntekter o.a.

354 000

11 836 000

Sum Kompetansepolitikk og livslang læring

11 836 000

Høgre utdanning og fagskoleutdanning

3280

Felles einingar

01

Eksterne inntekter NOKUT

10 000

02

Salsinntekter o.a.

1 347 000

1 357 000

3281

Felles tiltak for universitet og høgskolar

02

Salsinntekter o.a.

10 000

10 000

Sum Høgre utdanning og fagskoleutdanning

1 367 000

Forsking

3288

Internasjonale samarbeidstiltak

04

Refusjon av ODA-godkjende utgifter

5 918 000

5 918 000

Sum Forsking

5 918 000

Statsbankane

5310

Statens lånekasse for utdanning

04

Refusjon av ODA-godkjende utgifter

22 350 000

29

Termingebyr

23 811 000

89

Purregebyr

105 417 000

90

Redusert lån og rentegjeld

10 051 888 000

93

Omgjering av utdanningslån til stipend

6 335 577 000

16 539 043 000

5617

Renter frå Statens lånekasse for utdanning

80

Renter

3 728 910 000

3 728 910 000

Sum Statsbankane

20 267 953 000

Sum departementets inntekter

20 576 574 000

Fullmakt til å overskride gitte løyvingar

II

Meirinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2017 kan:

 • 1.

overskride løyvinga under

mot tilsvarande meirinntekter under

Kap. 200 post 01

Kap. 3200 post 02

Kap. 220 post 01

Kap. 3220 post 02

Kap. 222 post 01

Kap. 3222 post 02

Kap. 224 post 01

Kap. 3224 post 01

Kap. 229 post 01

Kap. 3229 postane 02 og 61

Kap. 230 post 01

Kap. 3230 post 02

Kap. 256 post 01

Kap. 3256 post 02

Kap. 280 post 01

Kap. 3280 post 02

Kap. 281 post 01

Kap. 3281 post 02

Kap. 2410 post 01

Kap. 5310 post 03

Meirinntekt som gir grunnlag for overskriding, skal òg dekke meirverdiavgift knytt til overskridinga og påverkar derfor òg kap. 1633 post 01 for dei statlege forvaltningsorgana som inngår i nettoordninga for meirverdiavgift. Meirinntekter og eventuelle mindreinntekter skal takast med i berekninga av overføring av ubrukt løyving til neste år.

 • 2. overskride løyvingane til oppdragsverksemd på postane 21 mot tilsvarande meirinntekter.

 • 3. nytte inntekter frå sal av eigedommar ved universiteta til kjøp, vedlikehald og bygging av andre lokale til undervisnings- og forskingsformål ved den same verksemda.

 • 4. gi Noregs forskingsråd fullmakt til å kjøpe og avhende eigedommar. Salsinntekter blir førte til eigedomsfondet til Forskingsrådet.

Fullmakter til å pådra staten forpliktingar utover gitte løvingar

III

Tilsegnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2017 kan

 • 1. gi tilsegn om tilskott ut over gitte løyvingar, men slik at samla ramme for nye tilsegner og gammalt ansvar ikkje overstig følgjande beløp:

Kap.

Post

Nemning

Samla ramme (i mill. kroner)

220

Utdanningsdirektoratet

70

Tilskott til læremiddel o.a.

30

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringa

21

Særskilde driftsutgifter

20

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringa

22

Vidareutdanning for lærarar og skoleleiarar

249,2

231

Barnehagar

21

Særskilde driftsutgifter

50

270

Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studentar

75

Tilskott til bygging av studentbustader

412,7

 • 2. gi tilsegn om å utbetale 20 pst. av tilskott til opplæring i kriminalomsorga over kap. 225 Tiltak i grunnopplæringa post 68 Tilskott til opplæring i kriminalomsorga påfølgande budsjettår, når endeleg rekneskap ligg føre.

 • 3. gi tilsegn om å utbetale utdanningsstøtte for første halvår 2018 (andre halvdelen av undervisningsåret 2017–18) etter dei satsane som blir fastsette andre halvår 2017 (første halvdelen av undervisningsåret 2017–18), jf. kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning postane 70 Utdanningsstipend, 71 Andre stipend, 72 Rentestøtte og 90 Auka lån og rentegjeld samt kap. 5617 Renter frå Statens lånekasse for utdanning post 80 Renter.

 • 4. gi tilsegn om å gjere om lån til stipend første halvår 2018 (andre halvdelen av undervisningsåret 2017–18) etter dei satsane som blir fastsette for andre halvår 2017 (første halvdelen av undervisningsåret 2017–18), jf. kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning post 50 Avsetning til utdanningsstipend.

Andre fullmakter

IV

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at:

 • 1. privatistar som melder seg opp til eksamen, og kandidatar som melder seg opp til fag-/sveineprøver etter opplæringslova § 3-5, skal betale eit gebyr per prøve. Gebyret skal betalast til fylkeskommunen. Privatistar som melder seg opp til eksamen, skal betale 1 057 kroner dersom privatisten ikkje har prøvd seg i faget tidlegare som privatist eller elev, og 2 115 kroner ved forbetringsprøver. Kandidatar som melder seg opp til fag-/sveineprøver etter opplæringslova § 3-5, skal betale 902 kroner per prøve dersom kandidaten ikkje har gått opp tidlegare, og 1 806 kroner ved seinare forsøk.

 • 2. Kunnskapsdepartementet i 2017 kan gi universitet og høgskolar løyve til å

  • a. opprette nye selskap og delta i selskap som er av fagleg interesse for verksemda.

  • b. bruke overskott av oppdragsverksemd til kapitalinnskott ved oppretting av nye selskap eller ved deltaking i selskap som er av fagleg interesse for verksemda.

  • c. bruke utbytte frå selskap som verksemda har kjøpt aksjar i eller etter fullmakt forvaltar, til drift av verksemda eller til kapitalinnskott.

  • d. bruke inntekt frå sal av aksjar i selskap som verksemda har erverva med overskott frå oppdragsverksemd eller etter fullmakt forvaltar, til drift av verksemda eller til kapitalinnskott.

 • 3. dei statlege fonda Tøyenfondet og Observatoriefondet blir avvikla. Kapitalen blir overført til konsernkontoen til Universitetet i Oslo og rekneskapsført i verksemdsrekneskapen til universitetet.

 • 4. maksimalgrensa for foreldrebetaling for eit heildags ordinært barnehagetilbod blir fastsett til 2 730 kroner per månad og 30 030 kroner per år frå 1. januar 2017, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager § 1.

 • 5. det frå 1. august 2017 blir gitt fritak i foreldrebetalinga i barnehage for 20 timar per veke til alle tre-, fire- og femåringar i hushald med skattepliktig kapital- og personinntekt på under 428 000 kroner per år, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager § 3.

 • 6. Kunnskapsdepartementet i 2017 kan ta på seg forpliktingar innanfor ei ramme på 20 mill. kroner til førebuing og gjennomføring av den internasjonale matematikkolympiaden i Oslo i 2020. Det er ein føresetnad at Noreg blir tildelt arrangementet.