Vedlegg 3.

 

Tabell 3.1 Ordinære bygg under oppføring i 2017, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kap.530 post 31 og 33 og kap.2445 post 33

Institusjon

Prosjekt

Kostnadsramme
i mill. kroner, prisnivå 1.7.2017

Bruttoareal

Noregs idrettshøgskole

Rehabilitering

883,2

16 662 m2

Noregs miljø- og biovitskaplege universitet

Nybygg på Ås for veterinærmiljøa ved NMBU og Veterinærinstituttet1

6909,4

63 088 m2

+ 11 706 m2

(Senter for husdyrforsøk)

Universitetet i Bergen

Samlokaliseringsbygg for kunst- og designmiljøa ved universitetet

1 071,6

14 873 m2

Universitetet i Bergen

Rehabilitering av universitetsmuseet, fase to

400,2

6 660 m2

Universitetet i Tromsø
– Noregs arktiske universitet

Nytt bygg for medisin og helsefag (MH2)

1 353,9

21 057 m2

+ 12 000 m2

(parkeringsanlegg)

1) Senter for husdyrforsøk blei stilt ferdig i 1. halvår 2015.

 

Tabell 3.2 Kurantprosjekt under oppføring i 2017, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kap.2445 post 341

Institusjon

Prosjekt

Bruttoareal

Høgskolen i Søraust-Noreg

Nytt studenthus, campus Porsgrunn

1 000 m2

Høgskolen i Søraust-Noreg

Simuleringssenter, ombygging og påbygg, campus Porsgrunn

1 090 m2

Nord universitet

Byggetrinn 6A, campus Bodø

ca. 2 600 m2

Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

Nytt bygg på campus Gjøvik

ca. 5 000 m2

Universitetet i Agder

Tilbygg, Gimlemoen 46

ca. 500 m2

1) I tillegg kjem kurantprosjekta som blir klare for igangsetting i løpet av hausten 2016 og i 2017, jf. eigen tabell nedanfor.

 

Tabell 3.3 Prosjekt som er førte fram til forprosjekt

Institusjon

Prosjekt

Bruttoareal

Universitetet i Stavanger

Arkeologisk museum, nybygg og ombygging

6 130 m2

 

Tabell 3.4 Prosjekt for sjølvforvaltande institusjonar under programmering eller i prosjekteringsbestilling hos Statsbygg, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kap.530 post 30

Institusjon

Prosjekt

Bruttoareal

Noregs miljø- og biovitskaplege universitet

Rehabilitering, tunbygningane

Ikkje oppgitt

Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

Vitskapsmuseet (Kalvskinnet)1

Ikkje fastsett

Universitetet i Oslo

Vikingtidsmuseum på Bygdøy, tilbygg og rehabilitering

Ikkje fastsett

Universitetet i Oslo

Nytt anlegg for livsvitskap, farmasi og kjemi

ca. 6 6700 m2

Universitetet i Oslo

Nytt utstillingsveksthus ved Naturhistorisk museum

Ikkje fastsett

Universitetet i Oslo

Nytt bygg for Odontologisk fakultet

Ikkje fastsett

Universitetet i Tromsø
– Noregs arktiske universitet

Magasin- og utstillingslokale for universitetsmuseet

Ikkje fastsett

1) Vidare prosess må avvente oppfølginga av konseptvalet for framtidig campusløysing for NTNU.

 

Tabell 3.5 Prosjekt innanfor husleigeordninga under programmering eller i prosjekteringsbestilling hos Statsbygg, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kap.2445 post 30

Institusjon

Prosjekt

Bruttoareal

Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

Nytt bygg for helse- og sosialfag,
Elgesetergata

ca. 13000 m2

 

Tabell 3.6 Kurantprosjekt som er under programmering eller prosjektering,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kap.2445 post 32

Institusjon

Prosjekt

Bruttoareal

Høgskolen i Søraust-Noreg

Ombygging og tilbygg, campus Hønefoss

ca. 10 000 m2

Høgskulen på Vestlandet

Nybygg, campus Kronstad, Bergen

ca. 14 000 m2

Høgskulen på Vestlandet

Ombygging, Gymnasbygget, campus Sogndal

ca. 3 800 m2

Høgskolen i Østfold

Tilbygg, campus Remmen

ca. 850 m2

Universitetet i Stavanger

Tilbygg til Hulda Garborgs hus

ca. 1 500 m2

Universitetet i Stavanger

Nytt besøkssenter, Jernaldergården

ca. 850 m2

Universitetet i Tromsø
– Noregs arktiske universitet

Nybygg for lærarutdanninga

ca. 12 200 m2