Kunnskapsdepartementet (KD)

Prop. 1 S

(2016–2017)

Vedlegg 4.

 

Tabell 4.1 Meteorologisk institutt. Utgifter og inntekter etter art

     

Beløp i 1 000 kroner

Utgiftsart/Inntektsart

Rekneskap 31.12.2013

Rekneskap 31.12.2014

Rekneskap 31.12.2015

Budsjett
2016

Driftsutgifter

       

Lønnsutgifter

324 138

356 530

353 042

348 757

Varer og tenester

91 189

108 393

115 397

107 360

Sum driftsutgifter

415 327

464 923

468 439

456 117

         

Investeringsutgifter

       

Investeringar, større utstyrskjøp og
vedlikehald

56 313

43 853

18 579

34 800

Sum utgifter til større utstyrskjøp og
vedlikehald

56 313

43 853

18 579

34 800

         

Overføringar frå verksemda

       

Utbetalingar til andre statlege rekneskap

0

0

0

 

Utbetalingar til andre verksemder

51 700

62 189

97 504

127 345

Sum overføringar frå verksemda

51 700

62 189

97 504

127 345

         

Finansielle aktivitetar

       

Kjøp av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle utgifter

253

213

174

0

Sum finansielle aktivitetar

253

213

174

0

Sum utgifter

523 593

571 178

584 696

618 262

         

Driftsinntekter

       

Inntekter frå sal av varer og tenester

108 008

97 751

101 195

102 603

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

0

0

0

0

Refusjonar

6 273

9 607

10 098

8 649

Andre driftsinntekter

32 792

39 248

32 555

30 130

Sum driftsinntekter

147 073

146 606

143 848

141 382

         

Inntekter frå investeringar

       

Sal av varige driftsmidlar

90

5

0

0

Sum investeringsinntekter

90

5

0

0

         

Overføringar til verksemda

       

Inntekter frå statlege løyvingar

309 358

334 649

346 689

344 858

Andre innbetalingar

51 700

62 189

97 505

127 345

Sum overføringar til verksemda

361 058

396 838

444 194

472 203

         

Finansielle aktivitetar

       

Innbetaling ved sal av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle innbetalingar
(t.d. innbet. av rente)

513

388

933

0

Sum finansielle aktivitetar

513

388

933

0

Sum inntekter

508 734

543 837

588 975

613 585

Netto endring i kontantbehaldning

-14 859

-27 341

4 279

-4 677

 

Tabell 4.2 Meteorologisk institutt. Inntekter etter inntektskjelde

     

Beløp i 1 000 kroner

Inntektstype

Rekneskap 31.12.2013

Rekneskap 31.12.2014

Rekneskap 31.12.2015

Budsjett 2016

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget

       

Løyvingar frå fagdepartementet

280 801

298 289

298 257

301 171

Løyvingar frå andre departement

4 200

1 884

150

1 800

Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan

16 797

23 795

26 147

19 783

Løyvingar frå Noregs forskingsråd

8 669

12 661

22 285

22 164

Sum løyvingar til statsoppdraget

310 467

336 629

346 839

344 918

         

Offentlege og private bidrag

       

Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar

17

718

854

35

Bidrag frå private

17 316

14 495

23 829

23 979

Tildelingar frå internasjonale organisasjonar

15 459

22 150

1 100

6 057

Sum bidrag

32 792

37 363

25 783

30 071

         

Oppdragsinntekter mv.

       

Oppdrag frå statlege verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå private

17 706

59 812

9 215

11 967

Andre inntekter og tidsavgrensingar

147 769

110 031

207 138

226 629

Sum oppdragsinntekter og tilsvarande

165 475

169 843

216 353

238 596

Sum inntekter

508 734

543 836

588 975

613 585

 

Tabell 4.3 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, kostnader og avsetningar ved Meteorologisk institutt i perioden 2013–15

     

Beløp i 1 000 kroner

Balanse 31. desember

2013

2014

2015

Endring
2014 til 2015

Kontantbehaldning

       

Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank

132 671

105 289

109 578

4 289

Behaldning på andre bankkonti

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

11

51

41

-10

Sum kontantar og kontantekvivalentar

132 682

105 340

109 619

4 279

         

Avsetningar til dekning av
påkomne kostnader som forfell
neste budsjettår

       

Feriepengar m.m.

26 504

28 173

27 876

-297

Skattetrekk og offentlege avgifter

26 666

27 515

23 949

-3 566

Gjeld til leverandørar

25 593

23 343

24 116

773

Gjeld til oppdragsgivarar

-12 323

-23 039

-21 465

1 574

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

-943

-1 055

26 132

27 187

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

65 497

54 937

80 608

25 671

         

Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår

       

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

3 447

-827

4 839

5 666

Større påbegynte, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

19 282

17 679

22 000

4 321

Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, finansierte av grunnløyvinga
frå fagdepartementet

6 000

0

0

0

Andre avsetningar til vedtatt, ikkje igangsette formål

0

0

0

0

Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

6 163

6 943

6 672

-271

Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

34 892

23 795

33 511

9 716

         

Andre avsetningar

       

Avsetningar til andre formål/ikkje spesifiserte formål

12 308

6 622

-19 485

-26 107

Fri verksemdskapital

19 985

19 985

14 985

-5 000

Sum andre avsetningar

32 293

26 607

-4 500

-31 107

         

Langsiktig gjeld (netto)

       

Langsiktig forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

132 682

105 340

109 619

4 279

 

Tabell 4.4 Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI). Utgifter og inntekter etter art

     

Beløp i 1 000 kroner

 

Rekneskap 31.12.2013

Rekneskap 31.12.2014

Rekneskap 31.12.2015

Budsjett
for 2016

Utgiftsart/inntektsart

       

Driftsutgifter

       

Lønnsutgifter

41 612

43 092

44 704

45 000

Varer og tenester

30 371

35 010

36 491

36 300

Sum driftsutgifter

71 982

78 102

81 195

81 300

         

Investeringsutgifter

       

Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald

414

3 561

835

-735

Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald

414

3 561

835

-735

         

Overføringar frå verksemda

       

Utbetalingar til andre statlege rekneskap

12 824

19 235

20 711

20 000

Utbetalingar til andre verksemder

0

0

0

0

Sum overføringar frå verksemda

12 824

19 235

20 711

20 000

         

Finansielle aktivitetar

       

Kjøp av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle utgifter

0

0

0

0

Sum finansielle aktivitetar

0

0

0

0

Sum utgifter

85 220

100 898

102 741

100 565

         

Utgiftsart/inntektsart

       

Driftsinntekter

       

Inntekter frå sal av varer og tenester

0

0

0

0

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

0

0

0

0

Refusjonar

903

760

858

900

Andre driftsinntekter

0

0

0

0

Sum driftsinntekter

903

760

858

900

         

Inntekter frå investeringar

       

Sal av varige driftsmidlar

0

0

0

0

Sum investeringsinntekter

0

0

0

0

         

Overføringar til verksemda

       

Inntekter frå statlege løyvingar

81 729

94 343

105 065

95 000

Andre innbetalingar

0

0

0

0

Sum overføringar til verksemda

81 729

94 343

105 065

95 000

         

Finansielle aktivitetar

       

Innbetaling ved sal av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle innbetalingar
(t.d. innbet. av rente)

0

0

0

0

Sum finansielle aktivitetar

0

0

0

0

Sum inntekter

82 633

95 103

105 923

95 900

Netto endring i kontantbehaldning

-2 587

-5 795

3 182

-4 665

 

Tabell 4.5 Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI). Inntekter etter inntektskjelde

     

Beløp i 1 000 kroner

Inntektstype

Rekneskap 31.12.2013

Rekneskap 31.12.2014

Rekneskap 31.12.2015

Budsjett
2016

Løyvingar til finansiering av
statsoppdraget

       

Løyvingar frå fagdepartementet

20 205

20 566

21 390

19 630

Løyvingar frå andre departement

33 597

41 876

48 176

35 223

Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan

3 164

3 540

4 289

0

Løyvingar frå Noregs forskingsråd

0

0

27 287

18 023

Sum løyvingar til statsoppdraget

56 966

65 982

101 142

72 876

         

Offentlege og private bidrag

       

Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar

0

0

0

0

Bidrag frå private

0

0

-18

0

Tildelingar frå internasjonale
organisasjonar

0

0

727

0

Sum bidrag

0

0

709

0

         

Oppdragsinntekter mv.

       

Oppdrag frå statlege verksemder

1 131

244

737

600

Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå private

5 030

3 380

785

4 785

Andre inntekter og tidsavgrensingar

19 504

25 496

2 550

17 639

Sum oppdragsinntekter og tilsvarande

25 666

29 120

4 072

23 024

Sum inntekter

82 634

95 103

105 923

95 900

 

Tabell 4.6 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, kostnader og avsetningar ved Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI) i perioden 2013–15

     

Beløp i 1 000 kroner

Balanse 31. desember

2013

2014

2015

Endring
2014 til 2015

Kontantbehaldning

       

Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank

37 634

31 841

35 24

3 183

Behaldning på andre bankkonti

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

8

7

6

-1

Sum kontantar og kontantekvivalentar

37 642

31 848

35 030

3 182

         

Avsetningar til dekning av
påkomne kostnader som forfell
neste budsjettår

       

Feriepengar m.m.

3 816

3 910

3 915

5

Skattetrekk og offentlege avgifter

3 719

3 898

3 812

-86

Gjeld til leverandørar

3 816

3 579

2 764

-815

Gjeld til oppdragsgivarar

-2 040

-3 434

-5 173

-1 739

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

-693

344

-264

-608

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

8 618

8 297

5 054

-3 243

         

Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår

       

Prosjekt finansiert av Noregs forskingsråd

6 102

6 262

8 429

2 167

Større påbegynte, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, finansierte av grunnløyvinga
frå fagdepartementet

4 643

1 412

2 486

1 074

Andre avsetningar til vedtatte, ikkje
igangsette formål

0

0

0

0

Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå
andre departement

11 794

10 428

13 139

2 711

Sum avsetningar til planlagde tiltak
i framtidige budsjettår

22 538

18 102

24 054

5 952

         

Andre avsetningar

       

Avsetningar til andre formål/ikkje spesifiserte formål

1 226

143

594

452

Fri verksemdskapital

5 260

5 307

5 328

21

Sum andre avsetningar

6 486

5 450

5 922

473

         

Langsiktig gjeld (netto)

       

Langsiktig forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

37 642

31 848

35 030

3 182

 

Tabell 4.7 Universitet og høgskolar. Utgifter og inntekter etter art

     

Beløp i 1 000 kroner

Utgiftsart/inntektsart

Rekneskap 31.12.2013

Rekneskap 31.12.2014

Rekneskap 31.12.2015

Budsjett
for 2016

Driftsutgifter

       

Lønnsutgifter

22 059 811

23 400 427

24 945 011

26 293 749

Varer og tenester

11 244 255

12 065 525

12 750 571

13 378 383

Sum driftsutgifter

33 304 066

35 465 953

37 695 582

39 672 132

         

Investeringsutgifter

       

Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald

1 523 356

2 009 190

2 391 008

2 186 745

Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald

1 523 356

2 009 190

2 391 008

2 186 745

         

Overføringar frå verksemda

       

Utbetalingar til andre statlege rekneskapar

413 524

336 552

171 918

375 900

Utbetalingar til andre verksemder

214 966

403 250

358 362

415 000

Sum overføringar frå verksemda

628 490

739 802

530 280

790 900

Finansielle aktivitetar

       

Kjøp av aksjar og partar

3 827

3 038

8 753

5 598

Andre finansielle utgifter

4 252

5 619

7 272

5 672

Sum finansielle aktivitetar

8 079

8 657

16 025

11 270

Sum utgifter

35 463 991

38 223 601

40 632 895

42 661 046

         

Utgiftsart/inntektsart

Rekneskap 31.12.2013

Rekneskap 31.12.2014

Rekneskap 31.12.2015

Budsjett
for 2016

Driftsinntekter

       

Inntekter frå sal av varer og tenester

2 559 671

2 891 027

2 583 373

2 605 384

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

27 251

15 711

14 754

14 754

Refusjonar

514 142

570 334

595 484

519 979

Andre driftsinntekter

1 913 480

2 128 960

2 341 417

2 497 149

Sum driftsinntekter

5 014 544

5 606 031

5 535 028

5 637 265

         

Inntekter frå investeringar

       

Sal av varige driftsmidlar

2 671

15 524

101 499

63 980

Sum investeringsinntekter

2 671

15 524

101 499

63 980

         

Overføringar til verksemda

       

Inntekter frå statlege løyvingar

30 799 858

32 889 565

35 175 346

36 014 709

Andre innbetalingar

339 386

352 129

146 857

37 4000

Sum overføringar til verksemda

31 139 244

33 241 694

35 322 202

36 388 709

         

Finansielle aktivitetar

       

Innbetaling ved sal av aksjar og partar

47 464

37

800

0

Andre finansielle innbetalingar
(t.d. innbet. av rente)

47 464

7 553

9 472

4 291

Sum finansielle aktivitetar

55 031

7 590

10 272

4 291

Sum inntekter

36 211 490

38 870 840

40 969 001

42 094 246

Netto endring i kontantbehaldning

747 499

647 238

336 106

–566 801

Kommentar til tabellen: Driftsutgiftene har auka med 6,3pst. frå 2014 til 2015 og utgjer 92,8pst. av dei samla utgiftene i 2015, som er uendra frå 2014. Dei samla utgiftene har auka med 6,3pst. frå 2014 til 2015. Overføringane til verksemdene har auka med 6,3pst. frå 2014 til 2015, medan dei auka med 6,8pst. frå 2013 til 2014. Det meste av overføringane er statlege løyvingar til verksemdene. Dei totale overføringane utgjer 86,2pst. av dei samla inntektene. Det er noko høgre enn i 2014, da delen var 85,5pst.

 

Tabell 4.8 Universitet og høgskolar. Inntekter etter inntektskjelde

     

Beløp i 1 000 kroner

Inntektstype

Rekneskap 31.12.2013

Rekneskap 31.12.2014

Rekneskap 31.12.2015

Budsjett
for 2016

Løyvingar til finansiering av
statsoppdraget

       

Løyvingar frå fagdepartementet

27 457 137

28 615 039

30 283 985

28 560 020

Løyvingar frå andre departement

257 470

366 350

378 784

338 423

Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan

1 312 661

1 237 250

1 370 807

1 272 201

Tildelingar frå regionale forskingsfond

22 667

39 418

44 509

36 505

Tildelingar frå Noregs forskingsråd

2 284 186

2 405 854

2 659 703

2 460 161

Sum løyvingar til statsoppdraget

31 334 121

32 663 911

34 737 788

32 667 311

         

Offentlege og private bidrag

       

Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar

151 392

102 978

136 499

108 543

Bidrag frå private

1 064 851

1 283 650

754 540

752 711

Tildelingar frå internasjonale organisasjonar

495 341

529 242

462 483

459 372

Sum bidrag

1 711 584

1 915 869

1 353 523

1 320 627

         

Oppdragsinntekter o.a.

       

Oppdrag frå statlege verksemder

251 612

276 993

486 687

305 640

Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder

80 731

86 233

91 327

59 630

Oppdrag frå private

303 598

309 577

434 502

301 291

Andre inntekter og tidsavgrensingar

2 529 844

3 618 257

3 865 175

7 439 804

Sum oppdragsinntekter og tilsvarande

3 165 785

4 291 060

4 877 691

8 106 365

Sum inntekter

36 211 490

38 870 840

40 969 001

42 094 302

Kommentar til tabellen: Dei samla inntektene har auka med 5,4pst. frå 2014 til 2015. Dette er lågare enn frå 2013 til 2014, da auken var på 7,3pst. Løyvinga til statsoppdraget utgjer 84,8pst. av inntektene i 2015. Dette er noko høgre enn i 2014, da delen var 84,0pst. Løyvinga til statsoppdraget dekker 85,5pst. av dei samla utgiftene i 2015. Dette er likt som i 2014.

 

Tabell 4.9 Universitet og høgskolar. Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetningar i universitets- og høgskolesektoren i perioden 2013–15

     

Tal i 1 000 kroner

Balansedag 31. desember

Rekneskap 31.12.2013

Rekneskap 31.12.2014

Rekneskap 31.12.2015

Endring frå 2014 til 2015

Kontantbehaldning

       

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

9 321 444

10 037 094

10 380 330

343 236

Behaldningar på andre bankkonti

616 147

582 443

575 181

-7 262

Andre kontantbehaldningar

35 314

606

739

134

Sum kontantar og kontantekvivalentar

9 972 905

10 620 143

10 956 251

336 109

         

Avsetningar til dekning av
påkomne kostnader som forfell
i neste budsjettår

       

Feriepengar m.m.

1 855 796

1 957 608

2 059 403

101 796

Skattetrekk og offentlege avgifter

1 593 366

1 715 129

1 624 185

-90 944

Gjeld til leverandørar

1 108 527

1 310 654

1 352 523

41 869

Gjeld til oppdragsgivarar

-396 667

-374 234

-379 970

-5 736

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

261 033

455 339

303 497

-151 841

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

4 422 055

5 064 495

4 959 639

-104 856

         

Avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

       

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

317 139

276 981

215 726

-61 254

Prosjekt finansierte av regionale forskingsfond

-12 500

-10 489

-11 462

-973

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga
frå fagdepartementet

554 964

19 872

-216 104

-235 976

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

1 161 754

1 387 652

1 910 969

523 317

Andre avsetningar til vedtatte, ikkje starta formål

548 193

750 786

835 282

84 496

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

94 801

61 242

82 851

21 609

Sum avsetningar til planlagde tiltak
i framtidige budsjettår

2 664 351

2 486 044

2 817 264

331 220

Andre avsetningar

       

Avsetningar til andre formål /
ikkje-spesifiserte formål

2 319 236

2 533 678

2 459 207

-74 471

Fri verksemdskapital

470 105

477 334

525 582

48 248

Sum andre avsetningar

2 789 341

3 011 012

2 984 789

-26 223

         

Langsiktig gjeld (netto)

       

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

-32

0

2

2

Anna langsiktig gjeld

97 190

58 592

194 557

135 966

Sum langsiktig gjeld

97 158

58 592

194 560

135 968

Sum netto gjeld og forpliktingar

9 972 905

10 620 143

10 956 251

336 109

Kontantbehaldninga har gått opp med 3,4pst. frå 2014 til 2015, mot 7,7pst. frå 2013 til 2014. Avsetningane som skal dekke påkomne kostnader til forfall neste budsjettår, har minka med 2,1pst. Tilsvarande var det ein auke på 14,5pst. frå 2013 til 2014. Avsetningane til planlagde tiltak i kommande budsjettår har auka med 13,3pst. frå 2014 til 2015.

 

Tabell 4.10 Universitet og høgskolar. Balanse per 31. desember 2015

Beløp i 1 000 kroner

Eigedelar

Beløp

 

Verksemdskapital, avrekningar og gjeld

Beløp

Anleggsmidlar

   

Verksemdskapital

 

Immaterielle eigedelar

33 052

 

Sum verksemdskapital

751 254

Varige driftsmidlar

33 296 942

     

Finansielle eigedelar

225 672

 

Langsiktige forpliktingar

 

Sum anleggsmidlar

33 555 666

 

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

33 329 996

     

Andre forpliktingar

126 057

     

Sum avsetning for langsiktige forpliktingar

33 456 054

         
     

Anna langsiktig gjeld

 
     

Sum anna langsiktig gjeld

68 500

Omløpsmidlar

       

Lager

17 426

 

Kortsiktig gjeld

 

Kundefordringar

1 445 687

 

Leverandørgjeld

1 416 656

Finansielle omløpsmidlar

0

 

Anna kortsiktig gjeld

5 006 096

Bankinnskott

10 956 251

 

Sum kortsiktig gjeld

6 422 752

Sum omløpsmidlar

12 419 364

     
     

Avrekning med statskassen

 
     

Sum avrekningar

5 276 470

Sum eigedelar

45 975 030

 

Sum verksemdskapital, avrekningar og gjeld

45 975 030

Balanseverdiane har auka med 4,5pst. frå 2014 til 2015. Verdien av anleggsmidlane har gått opp med 4,7pst. i høve til 2014, medan omløpsmidlane har auka med 4pst. frå 2014 til 2015. Den kortsiktige gjelda har gått opp med 0,6pst. frå 2014 til 2015.

 

Tabell 4.11 Noregs forskingsråd. Utgifter og inntekter etter art

     

(i 1 000 kroner)

Utgiftsart/inntektsart

Rekneskap 31.12.2013

Rekneskap 31.12.2014

Rekneskap 31.12.2015

Budsjett for 2016

Driftsutgifter

       

Lønnsutgifter

452 793

466 991

497 719

471 322

Varer og tenester

368 022

321 216

370 650

389 952

Sum driftsutgifter

820 815

788 207

868 369

861 274

         

Investeringsutgifter

       

Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald

58 889

71 389

49 167

0

Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald

58 889

71 389

49 167

0

         

Overføringar frå verksemda

       

Utbetalingar til andre statlege rekneskapar

3 994 078

4 210 111

3 313 960

4 514 766

Utbetalingar til andre verksemder

2 447 984

2 806 741

4 350 302

4 252 140

Sum overføringar frå verksemda

6 442 062

7 016 852

7 664 262

8 766 906

         

Finansielle aktiviteter

       

Kjøp av aksjar og partar

       

Andre finansielle utgiftar

       

Sum finansielle aktivitetar

0

0

0

0

Sum utgifter

7 321 766

7 876 448

8 581 798

9 628 180

         

Utgiftsart/inntektsart

       

Driftsinntekter

       

Inntekter frå sal av varer og tenester

       

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

       

Refusjonar

7 612

12 575

8 372

 

Andre driftsinntekter

14 971

8 337

8 321

7 821

Sum driftsinntekter

22 583

20 912

16 693

7 821

         

Inntekter frå investeringar

       

Sal av varige driftsmidlar

0

   

0

Sum investeringsinntekter

0

   

0

Overføringar til verksemda

       

Inntekter frå statlege løyvingar

7 672 407

8 086 249

8 549 186

9 458 639

Andre innbetalingar

214 771

435 180

275 344

166 294

Sum overføringar til verksemda

7 887 178

8 521 429

8 824 530

9 624 933

         

Finansielle aktivitetar

       

Innbetaling ved sal av aksjar og partar

       

Andre finansielle innbetalingar
(t.d. innbet. av rente)

       

Sum finansielle aktivitetar

0

0

0

0

Sum inntekter

7 909 761

8 542 341

8 841 223

9 632 754

Netto endring i kontantbehaldning

-587 995

-665 893

-259 425

-4 574

 

Tabell 4.12 Noregs forskingsråd. Inntekter etter inntektskjelde

     

(i 1 000 kroner)

Inntektstype

Rekneskap 31.12.2013

Rekneskap 31.12.2014

Rekneskap 31.12.2015

Budsjett
for 2016

Løyvingar til finansiering av
statsoppdraget

       

Løyvingar frå fagdepartementet

3 188 621

3 437 400

3 761 394

4 160 448

Løyvingar frå andre departement

4 483 786

4 648 849

4 787 792

5 298 191

Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan

       

Tildelingar frå Noregs forskingsråd

       

Sum løyvingar til statsoppdraget

7 672 407

8 086 249

8 549 186

9 458 639

         

Offentlege og private bidrag

       

Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar

       

Bidrag frå private

159 810

244 445

224 244

166 294

Tildelingar frå internasjonale organisasjonar

       

Sum bidrag

159 810

244 445

224 244

166 294

         

Oppdragsinntekter m.v.

       

Oppdrag frå statlege verksemder

       

Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder

       

Oppdrag frå private

       

Andre inntekter og tidsavgrensingar

77 544

211 647

67 793

7 821

Sum oppdragsinntekter og tilsvarande

77 544

211 647

67 793

7 821

Sum inntekter

7 909 761

8 542 341

8 841 223

9 632 754

 

Tabell 4.13 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetningar ved Noregs forskingsråd i perioden 2013–15

     

(i 1 000 kroner)

Balanse 31. desember

Rekneskap 31.12.2013

Rekneskap 31.12.2014

Rekneskap 31.12.2015

Endring frå 2014 til 2015

Kontantbehaldning

       

Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank

3 877 162

4 562 050

4 817 495

255 445

Behaldning på andre bankkonti

55 034

36 602

35 205

-1 397

Andre kontantbehaldningar

43 827

43 264

48 641

5 377

Sum kontantar og kontantekvivalentar

3 976 023

4 641 916

4 901 341

259 425

         

Avsetningar til dekning av
påkomne kostnader som forfell
i neste budsjettår

       

Feriepengar m.m.

39 566

49 375

38 372

-11 003

Skattetrekk og offentlege avgifter

32 860

29 575

35 887

6 312

Prosjektgjeld for starta/gjennomførte forskingsprosjekt

1 170 694

1 395 172

1 658 783

263 611

Gjeld til oppdragsgivarar

       

Anna gjeld/fordringar som forfell i neste budsjettår

63 987

74 906

18 056

-56 850

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

1 307 107

1 549 028

1 751 098

202 070

         

Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår

       

Forskingsprogram under handsamning

2 676 230

3 117 441

3 158 715

41 274

Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

2 676 230

3 117 441

3 158 715

41 274

         

Andre avsetningar

       

Avsetningar til andre formål/
ikkje spesifiserte formål

40 590

47 105

59 211

12 106

Fri verksemdskapital

68 322

61 026

55 365

-5 661

Sum andre avsetningar

108 912

108 131

114 576

6 445

         

Langsiktig gjeld (netto)

       

Langsiktig forplikting knytt til anleggsmidlar

-116 226

-132 684

-123 048

9 636

Anna langsiktig gjeld

     

0

Sum langsiktig gjeld

-116 226

-132 684

-123 048

9 636

Sum netto gjeld og forpliktingar

3 976 023

4 641 916

4 901 341

259 425