Finansdepartementet (FIN)

Prop. 2 L

(2016–2017)

Endring i skattebetalingsloven (utsatt betaling av formuesskatt)

Tilråding fra Finansdepartementet 23. september 2016, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)

Dokumentet i pdf-format