Justis- og beredskapsdepartementet (JD)

Prop. 3 L

(2016–2017)

Endringer i introduksjonsloven (samordning med andre offentlige ytelser)

Tilråding fra Justis- og beredskapsdepartementet 30. september 2016, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)

Dokumentet i pdf-format