Nøkkeltall i budsjettet for 2017

Regjeringen fører en ansvarlig økonomisk politikk basert på handlingsregelen for bruk av oljeinntekter. Bruken av oljepenger vris i retning av investeringer i kunnskap og infrastruktur, samt skattelettelser som fremmer vekst.

Budsjettet for 2017 har følgende hovedtrekk:

  • Et strukturelt, oljekorrigert underskudd på 225,6 milliarder kroner. Det olje­korrigerte underskuddet anslås til 259,5 milliarder kroner. Forskjellen skyldes at skatte- og avgiftsinntektene er forholdsvis lave som følge av tilbakeslaget i norsk økonomi.
  • Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet tilsvarer 7,9 prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge. Det er 0,4 prosentpoeng høyere enn i 2016. Målt i faste 2017-priser øker bruken av oljepenger med 15,1 milliarder kroner fra 2016 til 2017.
  • Bruken av oljeinntekter utgjør 3,0 prosent av anslått kapital i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til 2017, mot 2,8 prosent i 2016. Avstanden opp til 4-prosent­banen anslås til 71,2 milliarder kroner.
  • En reell, underliggende vekst i statsbudsjettets utgifter på 1,7 prosent, eller drøyt 20 milliarder kroner. Den nominelle utgiftsveksten anslås til 4,1 prosent.
  • En reell vekst i kommunenes samlede inntekter fra 2016 til 2017 på 3,4 milliarder kroner. Kommunenes frie inntekter øker reelt med 4,1milliarder kroner.

Hovedtallene i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond framgår av tabell 1.

 

Tabell 1 Hovedtall i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond. Milliarder kroner

 

     Regnskap

     Anslag

 

2014

2015

2016

2017

Totale inntekter

1 278,8

1 227,4

1 158,1

1 179,9

     Inntekter fra petroleumsvirksomhet

347,0

247,2

152,5

163,8

          Skatter og avgifter

176,2

110,2

57,9

59,2

          Andre petroleumsinntekter

170,9

137,1

94,6

104,6

     Inntekter utenom petroleumsinntekter

931,7

980,2

1 005,5

1 016,1

          Skatter og avgifter fra Fastlands-Norge

868,2

892,6

913,2

935,1

          Andre inntekter

63,6

87,6

92,4

81,0

Totale utgifter

1 127,1

1 194,5

1 253,8

1 301,1

     Utgifter til petroleumsvirksomhet

35,4

29,0

28,0

25,5

     Utgifter utenom petroleumsvirksomhet

1 091,7

1 165,5

1 225,8

1 275,6

Overskudd på statsbudsjettet før overføring til Statens pensjonsfond utland

151,7

32,9

-95,7

-121,2

-   Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten

311,7

218,3

124,5

138,3

=   Oljekorrigert overskudd

-160,0

-185,3

-220,2

-259,5

+   Overført fra Statens pensjonsfond utland

156,2

186,1

220,2

259,5

=   Overskudd på statsbudsjettet

-3,8

0,8

0,0

0,0

+   Netto avsatt i Statens pensjonsfond utland

155,5

32,2

-95,7

-121,2

+   Rente- og utbytteinntekter mv. i Statens pensjonsfond1

160,1

192,0

204,1

207,5

=   Samlet overskudd i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond

311,7

225,0

108,4

86,3

Memo:

       

Markedsverdien av Statens pensjonsfond utland2

6 431

7 461

7 420

7 671

Markedsverdien av Statens pensjonsfond2

6 616

7 659

7 621

7 886

Folketrygdens forpliktelser til alderspensjoner2,3

7 613

7 700

7 955

8 242

           

1) Inneholder ikke kursgevinster eller –tap.
2) Ved utgangen av året.
3) Nåverdien av allerede opptjente rettigheter til framtidige alderspensjoner i folketrygden. Det er lagt til grunn en nettorente på 1 prosent.

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.