Statens inntekter og utgifter

I 2017 er statens samlede inntekter beregnet til 1 180 milliarder kroner, og samlede utgifter til 1 301 milliarder kroner. Lånetransaksjoner er ikke medregnet i tallene. Holdes også petroleumsvirksomheten utenom, er inntektene 1 016 milliarder kroner og utgiftene 1 276 milliarder kroner.

Statens samlede inntekter fra petroleumsvirksomheten er anslått til 164 milliarder kroner i 2017. Utgiftene til petroleumsvirksomheten er anslått til 26 milliarder kroner. Forskjellen mellom inntekter og utgifter gir en netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten på 138 milliarder kroner, som i sin helhet overføres til Statens pensjonsfond utland. Utenom lånetransaksjoner og petroleumsvirksomheten har statsbudsjettet et underskudd på 260 milliarder kroner. Dette oljekorrigerte underskuddet1 dekkes ved en tilsvarende overføring fra Statens pensjonsfond utland.

 Inntektene på statsbudsjettet, utenom lånetransaksjoner

Figur 1. Inntektene på statsbudsjettet, utenom lånetransaksjoner. Tall i millarder kroner. 

De største inntektene er petroleumsinntekter, arbeidsgiver- og trygdeavgift, skatt på formue og inntekt og merverdiavgift. Disse inntektene utgjør til sammen 84 prosent av statsbudsjettets inntekter i 2017, jf. figur 1. Andre store inntekter er særavgifter knyttet til blant annet kjøretøy, tobakk og alkohol, og renteinntekter og aksjeutbytte.

Utgiftene er fordelt på en rekke formål, og går til både drift, investeringer og overføringer. Figur 2 viser utvalgte store utgiftsområder.

      Utgiftene på statsbudsjettet, utenom lånetransaksjoner

Figur 2. Utgiftene på statsbudsjettet, utenom lånetransaksjoner. Tall i millarder kroner. 

Blant de største utgiftsområdene er ytelser fra folketrygden, blant annet pensjoner, sykepenger, dagpenger, foreldrepenger og enkelte helsestønader, og rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner. Andre store utgiftsområder er overføringer til regionale helseforetak og utgifter innen samferdselssektoren, forsvarssektoren og utdanningssektoren.

Tabellen nedenfor viser en mer detaljert oversikt over inntektene og utgiftene i regjeringens budsjettforslag for 2017. Beløpene i tabellen inkluderer ikke lånetransaksjoner eller petroleumsvirksomheten. Det vises til Prop. 1 S (2016–2017) for en nærmere omtale av statens inntekter og utgifter.

Tabell. Statsbudsjettets inntekter og utgifter i 2017, utenom lånetransaksjoner og petroleumsvirksomheten (milliarder kroner)

Statsbudsjettets inntekter (utenom petroleum)

   

1 016,1

Sum skatter og avgifter fra Fastlands-Norge

 

935,1

 

Skatt på formue og inntekt 

239,8

   

Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift 

316,6

   

Merverdiavgift 

270,3

   

Avgifter på tobakk og alkohol 

20,8

 

 

Avgift på bil, bensin mv. 

44,9

   

Elektrisitetsavgift 

10,5

   

Tollinntekter 

3,3

   

Andre avgifter 

28,9

   

Renter og aksjeutbytte 

 

25,9

 

Inntekter av statens forretningsdrift

 

2,5

 

Andre inntekter

 

52,5

 
       

Statsbudsjettets utgifter (utenom petroleum)

   

1 275,6

Sum folketrygden

 

460,3

 

Alderspensjon 

214,9

 

 

Sykepenger 

41,1

 

 

Øvrige sosiale formål 

134,6

 

 

Helsetjenester 

31,5

 

 

Foreldrepenger 

20,8

 

 

Arbeidsliv 

17,4

 

 

Rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner

 

161,1

 

Regionale helseforetak

 

141,5

 

Transport og kommunikasjon

 

66,3

 

Forsvaret

 

50,9

 

Høyere utdanning og fagskoler

 

36,5

 

Offisiell utviklingshjelp2

 

32,7

 

Politi og påtalemyndighet

 

19,1

 

Barnetrygd og kontantstøtte

 

16,7

 

Jordbruksavtalen

 

14,6

 

Renter på statsgjeld

 

11,6

 

Andre utgifter

 

264,3

 

Oljekorrigert overskudd

  

  

-259,5

1) Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet anslås til 226 milliarder kroner. I beregningen av det strukturelle underskuddet korrigeres det bl.a. for virkningene av økonomiske svingninger på skatter, avgifter, renter og ledighetstrygd.
2) Den ODA-godkjente offisielle utviklingshjelpen inkluderer i tillegg midler til Norfund (grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland), samt Riksrevisjonens bistandsutgifter og utgifter til merverdiavgift til bistandsformål (som budsjetteres under Finansdepartementet).