Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Aktivitetsplikt - sosialhjelp

Regjeringen foreslår å innføre aktivitetsplikt for mottakere av økonomisk stønad under 30 år fra 1. januar 2017. Regjeringen foreslår å bevilge 60 millioner kroner til formålet.

Regjeringen vil styrke den enkeltes muligheter for å komme i arbeid og bli selvforsørget. Det er spesielt viktig å hjelpe unge ut av en passiv tilværelse.

Kommunene kan etter gjeldende sosialtjenestelov stille vilkår om deltakelse i aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad til livsopphold, men benytter denne muligheten i varierende grad.

Kommuner som allerede benytter muligheten innenfor gjeldende regelverk til å stille vilkår om aktivitet, kan vise til gode resultater, og da særlig for unge sosialhjelps­mottakere. Nyere forskning viser også at vilkår om aktivitet særlig har god effekt overfor unge mottakere, og at effekten synker med økende alder, se rapport fra Frischsenteret fra 2016.