Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Arbeidsledighet – tiltakspakke mot ledighet

I budsjettet for 2016 foreslo Regjeringen en tiltakspakke på 4 milliarder kroner, hovedsakelig med midlertidige tiltak rettet mot områdene og næringene som har opplevd sterk vekst i ledigheten i forbindelse med fallende oljepriser. I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2016 foreslo Regjeringen nye tiltak på over 900 millioner kroner. Det tar noe tid fra tiltak vedtas til de har full effekt. Tiltakene som allerede har blitt satt i gang, vil dermed kunne stimulere aktiviteten på Sør- og Vestlandet utover høsten og vinteren 2016, og noe av virkningen vil komme i 2017.

Som en del av budsjettet for 2017 prioriterer Regjeringen fortsatt en rekke særskilte tiltak mot ledighet. Tiltakene er i stor grad rettet mot de samme områdene og næringene som de tidligere tiltakene. Samtidig foreslås det midler til noen landsdekkende ordninger. Regjeringen har lagt vekt på å prioritere midlertidige tiltak som kan virke raskt, samtidig som de kan reverseres når situasjonen tilsier det.

Tabell 1.1 Tiltakspakke mot ledighet

 

Millioner kroner

 

Gul bok 2017

Arbeidsmarkedstiltak: 5 000 plasser sammenlignet med Saldert budsjett 2015

750

Vedlikeholdstilskudd til kommuner på Sør- og Vestlandet

650

Utsatt betaling av formuesskatt for eiere av virksomheter som går med regnskapsmessig underskudd

510

Vedlikehold i Sjøforsvaret i 2017

445

Dekkelegging og gang- og sykkelveger Sør- og Vestlandet

400

Midlertidige rekrutteringsstillinger, opprettet i Saldert budsjett 2016

154

Engangstilskudd til vedlikehold av sykehusbygg på Sør- og Vestlandet

100

Tapsavsetning innovasjonslån

100

Flom- og skredtiltak

100

Petroleumsforskning (DEMO 2000)

100

Bygging og oppgradering av kystforskningsfartøy

100

Endringer i regelverket for dagpenger under permittering

95

Økte muligheter for å ta utdanning med dagpenger

92

270 nye studieplasser på Sør- og Vestlandet, opprettet ifm. RNB 2016

52

Rehabilitering av kirker og oppgraderingstiltak mv. ved museer på Sør- og Vestlandet

50

Forny2020

50

Brukerstyrt innovasjonsarena

50

Nytt museumsmagasin for Norsk Oljemuseum i Stavanger

33

Ungdomssatsing på Sør- og Vestlandet

30

Miljøteknologiordningen

30

Stimuleringstilskudd rettet mot permitterte/oppsagte lærlinger, opprettet ifm. RNB 2016

30

160 nye studieplasser i praktisk pedagogisk utdanning (PPU), opprettet ifm. RNB 2016

18

Tømmerkaier

16

Vitenskapelig utstyr, opprettet ifm. RNB 2016

11

Regionale forskningsfond, opprettet ifm. RNB 2016

11

Sum

3 978

 Se også Ungdomssatsing – arbeidssøkere under 30 år, Helseforetakene - tiltakspakken, Dagpenger, Vedlikeholdstilskudd til kommuner – tiltakspakken, Skogbruk, Flom- og skredforebygging, Miljøteknologiordningen, Forskning - Nærings- og fiskeridepartementet, Forskningsfartøy, Innovasjonslån, Norsk Oljemuseum, Gang- og sykkelveier, SjøforsvaretLærlinger - tiltakspakkenStudieplasser - tiltakspakkenVitenskapelig utstyr - tiltakspakkenRegionale forskningsfond - tiltakspakken

Se nærmere omtale i Prop. 1 Statsbudsjettet