Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Arbeidsmarkedstiltak

Arbeidsmarkedstiltakene skal bidra til å redusere omfanget av langvarig ledighet og til at personer som i dag står utenfor arbeidslivet, kan komme i arbeid. Arbeidsmarkedstiltak rettes inn mot arbeidssøkere og mot personer med nedsatt arbeidsevne som har behov for arbeidsrettet bistand. Tiltakene kan deles inn i

  • avklaring
  • kvalifisering og opplæring
  • arbeidspraksis
  • oppfølging
  • lønnstilskudd
  • skjermede og tilrettelagte tiltaksplasser
  • varig tilrettelagt arbeid

Arbeidsmarkedstiltak utgjør en viktig del av innsatsen for å hjelpe ledige med å komme raskt tilbake i jobb når konjunkturene er svake, og for å unngå at utsatte grupper med svak eller lite etterspurt kompetanse varig faller utenfor arbeidslivet.

Tiltaksnivået er trappet betydelig opp i 2016. Regjeringen foreslår å øke arbeidsmarkedstiltakene til ledige med 1 000 plasser sammenliknet med Saldert budsjett 2016, til i gjennomsnitt 17 000 plasser. Ungdom og innvandrere fra land utenfor EØS-området prioriteres for tiltak i 2017, i tillegg til personer som er blitt ledige som følge av nedgangen i oljeindustrien på Sør-og Vestlandet.

Regjeringens forslag til bevilgning for 2017 legger til rette for om lag 17 000 plasser i arbeidsmarkedstiltak for ledige og om lag 58 000 plasser for personer med nedsatt arbeidsevne.

Se også omtale i Nasjonalbudsjettet 2017, avsnitt 3.6, samt pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet om Regjeringens tiltakspakke mot ledighet.