Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Asylmottak - yrkesveiledning

Regjeringen legger til rette for at de som får opphold i landet, raskt kan bidra i arbeidslivet.

Dette innebærer blant annet kartlegging av kompetansen til personer i asylmottak og yrkesveiledning. I Revidert nasjonalbudsjett 2016 ble systemet for kompetansekartlegging igangsatt. Dette tiltaket foreslås videreført i 2017. Regjeringen foreslår en samlet bevilgning på 10 millioner kroner i 2017 til Arbeids- og velferdsetaten for å gi yrkesveiledning i asylmottak.

Tiltaket er en oppfølging av Meld. St. 30 (2015-2016) Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk. I tilknytning til kartleggingen skal det gjennomføres yrkes- og karriereveiledning av Arbeids- og velferdsetaten og karrieresentrene. Dette er viktige forutsetninger for å kunne gjennomføre et hurtigspor inn i arbeidslivet for flyktninger, og for å få til en god og effektiv kobling mellom deltakere og arbeidsgivere.

Se også Flyktninger - hurtigspor inn i arbeidsmarkedet