Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Enova SF

Enova er et sentralt virkemiddel i energipolitikken og i arbeidet med å redusere klimagassutslipp. Regjeringen foreslår å tilføre Enova om lag 2,3 milliarder kroner i 2017, en økning på om lag 90 millioner kroner fra 2016.

Samtidig signaliserer Regjeringen at den vil øke de årlige overføringene til Enova til 2,7 milliarder kroner fra og med 2018, medregnet inntekter fra påslaget på nettariffen.

For å gi Enovas virksomhet bedre forutsigbarhet, legger Regjeringen opp til at ordningen med Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging avvikles fra og med 2018, og at overføringen til Energifondet blir en ordinær utgiftspost. På denne måten blir ikke overføringen til Enova redusert som følge av lavere rente.

Les mer i Prop. 1 S fra Olje- og energidepartementet, programkategori 18.20

Se også egen pressemelding fra Olje- og energidepartementet