Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Etterretningstjenesten

Regjeringen har styrket E-tjenestens budsjetter betydelig utover de opprinnelige planene for perioden 2013–2016. De økte bevilgningene er i ferd med å bli omsatt til en teknologisk og kapasitetsmessig modernisering av tjenesten. Dette gjør E-tjenesten bedre i stand til å utføre sine lovpålagte oppgaver i fremtiden.

For å kunne øke kapasitet, kompetanse og relevans innenfor tjenestens ansvarsområde vil regjeringen i tråd med Prop. 151 S (2015–2016) ytterliggere styrke E-tjenesten i løpet av perioden 2017–2020.

E-tjenesten vil i 2017 prioritere oppfølging av utviklingen i Russland og nordområdene, det digitale rom og utfordringene mot norsk sikkerhet fra internasjonal terrorisme. Utviklingen i Ukraina, Midtøsten og Nord-Afrika blir fulgt nøye, og vil bli gitt høy prioritet.

Etterretningsstøtte til norske styrker i internasjonale operasjoner vil også i 2017 være en sentral oppgave for E-tjenesten.

For å videreutvikle samarbeidet mellom Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og E-tjenesten, er det besluttet å etablere et felles cyberkoordineringssenter. Senteret skal bidra til å styrke evnen til å motvirke truslene i det digitale rom.