Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Gang- og sykkelveier

Regjeringen foreslår å bevilge 477 millioner kroner, herav 100 millioner kroner gjennom Regjeringens sysselsettingspakke, til tiltak som legger til rette for gående og syklende i 2017. I tillegg er det lagt til grunn 191 millioner kroner i ekstern finansiering.

Midlene vil i hovedsak benyttes til å etablere sammenhengende sykkelvegnett i byer og tettsteder og bygge ut strekninger knyttet til skoleveger.

Til tilskuddsordningen for gang- og sykkelveier som gis for å fremme mer sykling på kommunale og fylkeskommunale veger, foreslår Regjeringen å bevilge 100 millioner kroner.

Se også Arbeidsledighet – tiltakspakke mot ledighet