Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Grunnerenteskatter

Mer mobile skattegrunnlag og behov for omstilling setter høyere krav til skattesystemet. I grunnrentenæringene er det liten risiko for utflytting av aktivitene, og næringene utnytter verdifulle naturressurser.

I Skattemeldingen varslet regjeringen at provenyet fra grunnrentenæringene ikke skal reduseres når selskapsskatten settes videre ned. Finanskomiteens flertall støttet dette ved behandlingen av skattemeldingen.

For vannkraftverk foreslår regjeringen å øke grunnrenteskattesatsen med 1,3 prosentenheter, til 34,3 prosent. Forslaget er provenynøytralt.

For petroleumsvirksomheten foreslår regjeringen å øke særskattesatsen med én prosentenhet til 54 prosent, samtidig som friinntektssatsen reduseres fra 5,5 til 5,4 prosent. Samlet marginalskatt og fradragsverdien av friinntekten holdes da uendret. Forslaget er provenynøytralt målt som nåverdi av skatteinntekter i perioden 2017-2050.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2016–2017) punkt 3.2 og 8.5.