Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Hæren

Regjeringen foreslår å bevilge 5 362 millioner kroner til Hæren.

Hæren skal bidra til å løse Forsvarets oppgaver ved å produsere landmilitære styrker som besitter tilstrekkelig og nødvendig operativ evne, som blant annet omfatter reaksjonstid, stridsevne, tilgjengelighet og utholdenhet.

I 2017 skal Hæren fortsette videreutviklingen av Brigade Nord, med vekt på å brigadens evne til gjennomføring av taktiske samvirkeoperasjoner i en fellesoperativ ramme. Aktivitetsnivået i Panserbataljonen vil øke i 2017 til samme nivå som Telemark bataljon.

Grensevakten skal videreutvikles og forsterkes. Den sikkerhetspolitiske utviklingen gjør at økt tilstedeværelse med landstyrker i Finnmark er nødvendig Regjeringen har derfor i Prop. 151 S (2015–2016) foreslått å styrke Grensevakten i Sør-Varanger med et jegerkompani. Etableringen av jegerkompaniet vil starte i 2017.

I tråd med Prop. 151 S (2015–2016) foreslår regjeringen å øke bevilgningen til Hæren for å anskaffe reservedeler samt øke vedlikeholdet og beredskapsbeholdninger. Tiltakene vil øke Hærens utholdenhet og tilgjengelighet. Regjeringen foreslår også å styrke materielldriften, noe som setter Hæren bedre i stand til å benytte materiellet i sin operative virksomhet. Aktivitetsnivået i brigaden vil øke noe gjennom flere øvingsdøgn i Panserbataljonen. Aktivitetsnivået for Hærens øvrige avdelinger videreføres på 2016-nivå. I sum vil dette styrke Hærens operative evne.

Hæren har også i 2017 avdelinger og enheter på kontinuerlig nasjonal beredskap for raskt å kunne møte plutselige hendelser i militær sektor, men også for å kunne bidra til ivaretakelse av samfunnssikkerhet og andre sentrale samfunnsoppgaver.

Viktige materiellprosjekter i Hæren i 2017 er blant annet:

– Oppgradering av Hærens CV-90 stormpanservogner

– Oppgradering av radioer i Hæren