Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Jernbane

Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 25,6 milliarder kroner til jernbaneformål, inkludert merverdiavgift på Jernbanedirektoratets kjøp av jernbaneinfrastrukturtjenester fra Bane NOR SF for om lag 4,2 milliarder kroner. Justert for merverdiavgift er forslaget på om lag 21,4 milliarder kroner, som er omtrent på nivå med saldert budsjett for 2016.

Budsjettforslaget gir en overoppfylling av planrammene for de fire første årene av Nasjonal transportplan 2014-2023 med nær 7 prosent. Til sammen i planperioden 2014-2017 blir det bevilget om lag 4,6 milliarder kroner mer enn planrammen til jernbaneformål, fordelt med nær 2,3 milliarder kroner til drift og vedlikehold og over 2,3 milliarder kroner til investeringer i ny jernbaneinfrastruktur.

Til kjøp av drift- og vedlikeholdstjenester fra Bane Nor SF er det foreslått å bevilge om lag 6,8 milliarder kroner. Forslaget for 2017 legger til rette for å opprettholde standarden på dagens jernbanenett og rasjonell framdrift i arbeidet med å innføre nytt signal- og sikringssystem (ERTMS).

Til investeringer i ny jernbaneinfrastruktur er det foreslått å bevilge nær 8,8 milliarder kroner. Forslaget legger til rette for rasjonell gjennomføring av pågående utbyggingsprosjekter på Østlandet, blant annet Follobanen, samt investeringsprosjekter på Vossebanen og i Trøndelag.

Til planlegging av nye investeringer i jernbaneinfrastrukturen foreslår Regjeringen å bevilge nær 1,5 milliarder kroner. I 2017 prioriteres videre planlegging av InterCity-prosjektene på Østlandet. Dette gjelder spesielt prosjektene som i Nasjonal transportplan 2014-2023 er foreslått startet opp først: Venjar-Eidsvoll-Langset på Gardermo- og Dovrebanen, Kleverud-Sørli på Dovrebanen, Sandbukta-Moss-Såstad på Østfoldbanen.

Til statlig kjøp av persontransporttjenester med tog er det foreslått å bevilge nær 3,3 milliarder kroner. Dette er om lag samme nivå som i 2016. Forslaget dekker de forpliktelsene som Samferdselsdepartementet har for inngåtte trafikkavtaler, herunder innfasing av 10 nye togsett i 2017.

For å legge til rette for kapitalisering av NSB AS og utskilling av virksomhet i forbindelse med jernbanereformen foreslår Regjeringen at det ikke budsjetteres med utbytte fra NSB AS i 2017.

Se også egen pressemelding fra Samferdselsdepartementet om jernbane