Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Jernbanereform

Jernbanereformen innebærer en rekke strukturelle endringer for jernbanesektoren. Hovedformålet er å skape en enda mer effektiv og kundeorientert jernbane.

Regjeringen legger opp til at Jernbaneverket erstattes av Bane NOR SF og Jernbanedirektoratet fra 1. januar 2017. Direktoratet får ansvaret for styring og koordinering av sektoren og en viktig rolle når det gjelder samarbeid og koordinering med resten av transportsystemet generelt og øvrig kollektivtrafikk spesielt. De operative oppgavene som til nå har vært utført i Jernbaneverket, videreføres i Bane NOR SF. Det operative ansvaret for kjøp av persontogtrafikk overføres fra Samferdselsdepartementet til direktoratet.

Retten til å kjøre persontog på oppdrag for staten skal gradvis konkurranseutsettes. For å legge til rette for konkurranse på like vilkår, skilles flere viktige funksjoner ut av NSB og gjøres tilgjengelig for fremtidige operatører.

Se også egen pressemelding fra Samferdselsdepartementet om jernbane