Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kommuneøkonomien

Kommunene har ansvar for å sikre et godt velferdstilbud i hele landet. Barnehager, skole, primærhelsetjenester, pleie- og omsorgstjenester og barnevern er viktige velferdstjenester kommunene har ansvar for.

Den økonomiske virksomheten i kommunesektoren styres i første rekke ved de inntektsrammene som Stortinget fastsetter. Kommuner og fylkeskommuner har selv ansvar for å tilpasse sin ressursbruk og tjenesteproduksjon til de fastsatte inntektsrammene, gitt gjeldende lover og regelverk. Det innebærer at kommunene og fylkeskommunene må foreta nødvendige prioriteringer mellom ulike oppgaver og utnytte ressursene effektivt. Samtidig har staten et overordnet ansvar for at det er samsvar mellom de oppgaver som kommunesektoren pålegges, og de ressurser som gjøres tilgjengelige.

Kommuner og fylkeskommuner finansieres i hovedsak av skatteinntekter, bevilgninger over statsbudsjettet og gebyrer (brukerbetaling). Bevilgningene over statsbudsjettet gis dels som rammetilskudd, dels som øremerkede tilskudd. Skatteinntektene og rammetilskuddet fra staten omtales som frie midler, ettersom kommunene og fylkeskommunene fritt kan disponere over dem så lenge lovpålagte oppgaver gjennomføres på en forsvarlig måte. Øremerkede tilskudd er bundet til særskilte formål. Gebyrene er innbyggernes egenbetaling for spesifikke tjenester. De frie inntektene anslås å utgjøre om lag tre firedeler av kommunesektorens samlede inntekter i 2016.

Regjeringens budsjettforslag for 2017 innebærer en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på 3,4 milliarder kroner. Det legges opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter fra 2016 til 2017 på 4,1 milliarder kroner. Veksten i frie inntekter må ses i sammenheng med kommunesektorens merutgifter til befolkningsutviklingen, samt sektorens anslåtte merutgifter til pensjon. Det anslås at den delen av disse utgiftene som må dekkes av frie inntekter utgjør om lag 3 milliarder kroner.

Regjeringen foreslår å bevilge 650 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd til kommuner med høy arbeidsledighet på Sør- og Vestlandet. Formålet er å bidra til økt aktivitet og omstilling i regioner som er rammet av høy ledighet. Tilskuddet kommer i tillegg til veksten i kommunenes inntekter.

En nærmere omtale av kommuneøkonomien er gitt i kapittel 3.2 i Nasjonalbudsjettet 2017.

Se også pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.