Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Naturgassutslipp til luft

Grønn skattekommisjon pekte på at utslipp av metan til luft har langt større klimavirkning enn når naturgass forbrennes. CO2-avgiften på sokkelen har hittil ikke tatt hensyn til dette, og avgiften per CO2-ekvivalent har vært vesentlig lavere ved utslipp av naturgass til luft.

Som anbefalt av Grønn skattekommisjon foreslår regjeringen egen avgiftssats på 7,16 kroner per Sm3 for utslipp av naturgass til luft. Avgiften per CO2-ekvivalent blir da den samme som ved forbrenning av naturgass på sokkelen.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2016-2017) kapittel 10.