Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Trafikksikkerhet

Regjeringen foreslår 551,1 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak på veinettet. I tillegg er det lagt til grunn 31 millioner kroner i ekstern finansiering.

Midlene bevilges over Statens vegvesens budsjett og vil i hovedsak bli nyttet til tiltak for å hindre de alvorligste ulykkene på riksveinettet, som møteulykker, utforkjøringsulykker og ulykker med påkjørsel av gående og syklende. Tiltak som vil bli gjennomført er i hovedsak bygging av midtrekkverk, men også utbedring av sideterreng, veibelysning og utbedring av kurver og kryss.

Videre vil rassikringstiltak og utbygging av nye veier bidra til økt trafikksikkerhet. Bevilgningene til drift, vedlikehold, fornying og trafikant- og kjøretøytilsyn vil også bidra til tryggere veitrafikk.

Over Samferdselsdepartementets budsjett er det også foreslått å bevilge 54,9 millioner kroner som tilskudd til trafikksikkerhetsformål. Av dette er 42 millioner kroner foreslått bevilget til Trygg Trafikk, 2,5 millioner kroner til ITS Norge, 3,6 millioner kroner til Syklistenes landsforening og 1,5 millioner kroner til Norsk elbilforening. Videre foreslås en bevilgning på 4 millioner kroner til tilskuddsordningen for lokale trafikksikkerhetstiltak, 1 million kroner til prisen "Årets trafikksikkerhetskommune", og 350 000 kroner i tilskudd til Transportøkonomisk institutt for å revidere "Trafikksikkerhetshåndboken".


Les mer i pressemelding fra Samferdselsdepartementet om vei