Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Verdsettingsrabatt

Regjeringen foreslår å innføre en verdsettingsrabatt i formuesskatten på 10 prosent på visse eiendeler. Rabatten skal omfatte formue i aksjer, andeler i deltakerlignede selskap, aksjeandeler i verdipapirfond og driftsmidler. Forslaget gjelder bare slike eiendeler som eies av personer eller andre formuesskattepliktige skattytere.

Forslaget innebærer også at den delen av skattyters gjeld som forholdsmessig kan tilordnes de rabatterte eiendelene reduseres tilsvarende.

Det foreslås videre at verdsettingsrabatten på 20 prosent for sekundærboliger og næringseiendom opprettholdes, og at også gjeld forholdsmessig tilordnet slik eiendom reduseres.

Se også Næringseiendom og Sekundærbolig

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2016-2017) punkt 4.1.