Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Veteraner

Regjeringen vil i 2017 videreføre arbeidet med oppfølgingsplanen «I tjeneste for Norge», om anerkjennelse og ivaretakelse av personell før, under og etter tjeneste i internasjonale operasjoner. Det vil fortsatt bli rettet en innsats mot å få arbeidslivet til å ta i bruk personellets kompetanse og sørge for at det sivile tjenesteapparatet kan yte koordinert og kompetent bistand til de som trenger det.

Arbeids- og sosialdepartementet, Barne-og likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet samarbeider om regjeringens politikk for personell som gjør internasjonal tjeneste.