Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Vold og overgrep – opptrappingsplan

Høsten 2016 vil regjeringen legge fram en opptrappingsplan mot vold og overgrep. Regjeringen foreslår en tverrdepartemental satsing på 176 millioner kroner i 2017 som blant annet legger til rette for styrking av skolehelsetjenesten og helsestasjonene og styrker behandlingstilbudet til voldsutsatte og til unge overgripere. Regjeringen foreslår også satsinger for å styrke kompetansen i offentlige tjenester, det foreldrestøttende arbeidet i kommunene, dialoggrupper i mottak, statens barnehus og offeromsorgen. Videre foreslår regjeringen å øke tilskuddet til Stine Sofie Senteret for voldutsatte barn, innsatsen mot mobbing og kunnskapsutviklingen på feltet.

Se egen pressemelding fra Barne- og likestillingsdepartementet om opptrappingsplanen mot vold og overgrep.

Vold og overgrep – Dialoggrupper mot voldVold og overgrep – Stine Sofie Senteret, Vold og overgrep - Offeromsorg, Vold og overgrep - Foreldrestøttende tiltak, Vold og overgrep – familievernet, Vold og overgrep – informasjonstiltak, Vold og overgrep – kompetanse, Vold og overgrep – Helsevel, Vold og overgrep – Helsestasjons- og skolehelsetjenestenVold og overgrep – EU kids online, Vold og overgrep – Dialoggrupper mot vold, Vold og overgrep – Statens barnehus, Vold og Overgrep – Mobbing