Anslåtte provenyvirkninger av skatte- og avgiftsopplegget for 2018

Negative tall betyr lettelser. Anslagene er regnet i forhold til referansesystemet for 2018. Millioner kroner

 

Påløpt

Bokført

Skatt på inntekt for personer

2

0

Redusere inntektsskatten for personer til 23 pst., inkl. justert -utbytteskatt1

-11 315

-9 050

Øke trinnskatten2

10 230

8 185

Øke satsen i minstefradraget for lønn og trygd til 45 pst.

-125

-100

Redusere beskatningen av opsjoner i arbeidsforhold for små oppstartsselskap

-100

-80

Stramme inn reglene for fradrag for kost og losji

750

600

Avvikle skatteklasse 2

285

230

Avvikle særskilt rabatt for elbiler i firmabilbeskatningen

210

168

Lønnsjustere personfradraget

-80

-65

Skattlegge korttidsutleie av egen bolig

6

5

Videreføre satser og beløpsgrenser nominelt, inkl. samspill og -avrundinger

141

107

     

Formuesskatt

-765

-610

Øke verdsettingsrabatten for aksjer og driftsmidler og tilordnet gjeld til 20 pst. Videreføre bunnfradraget nominelt

-765

-610

     

Næringsbeskatning

-2 684

-485

Redusere satsen på alminnelig inntekt for selskap til 23 pst.

-2 700

0

Justere petroleumsskatten provenynøytralt3

-

-

Justere skatten for vannkraft provenynøytralt4

0

0

Skattesatsen på overskudd holdes på 25 pst. for finansskattepliktig
virksomhet

600

0

Redusere avskrivningssatsen for elvarebiler anskaffet før 20. desember 2016

1

3

Gjeninnføre differensierte satser i arbeidsgiveravgiften for energi- og transportsektoren5

-585

-488

     

Merverdiavgift

675

508

Øke den lave satsen i merverdiavgiften fra 10 til 12 pst.6

700

530

Utvide unntaket for omsetning fra veldedige og allmennyttige -institusjoner og organisasjoner

-5

-4

Innføre merverdiavgiftsfritak for redningsfartøy

-15

-14

Utvide fritaket for elektrisk kraft til Nord-Norge

-5

-4

     

Miljø- og bilavgifter

-199

-99

Innføre lik CO2-avgift i ikke-kvotepliktig sektor7

123

108

Endre engangsavgiften for hybridbiler og avvikle fritak for engangsavgift
for elbiler mv

460

420

Øke omsetningskravet for biodrivstoff

0

0

Øke veibruksavgiften på LPG

3

3

Frita elbiler for trafikkforsikringsavgift

-75

-55

Frita elbiler for omregistreringsavgift

-80

-80

Legge om årsavgiften til trafikkforsikringsavgift

-600

-470

Innføre avgiftsfritak på kjøp av driftsmidler i reindriften

-30

-25

Legge om svovelavgiften

0

0

     

Sektoravgifter og overprisede gebyrer

-9

-1

Redusere losavgiftene

-11

-10

Redusere legemiddelomsetningsavgiften

-29

-22

Øke tilsynsavgift Finanstilsynet

32

32

Øke sektoravgift Petroleumstilsynet

6

6

Redusere gebyret for statsborgerskap

-7

-7

Samlede nye skatte- og avgiftsendringer i 2018

-2 980

-687

Virkning av vedtak ifm. Nasjonalbudsjettet 2017

-10

-1 571

Virkning av vedtak ifm. Revidert nasjonalbudsjettet 2017

0

-1 455

Samlede foreslåtte og vedtatte skatte- og avgiftsendringer i 2018

-2 990

-3 713

1) Oppjusteringsfaktoren for utbyttes økes frå 1,24 til 1,33.
2) Trinnskattesatsene økes til 1,4 pst. i trinn 1, 3,3 pst. i trinn 2, 12,4 pst. i trinn 3 og 15,4 pst. i trinn 4. Skattefradraget for pensjonister er nedjustert for å opprettholde innslagspunktet for å betale inntektsskatt for pensjonister.
3) Målt som nåverdi av fremtidige skatteinntekter er endringen provenynøytral. Provenyet reduseres med 200 mill. kroner påløpt og 100 mill. kroner bokført i 2018. Overføringen til Statens pensjonsfond utland reduseres tilsvarende. Handlingsrommet i budsjettet for 2018 påvirkes dermed ikke av denne endringen.
4) Økt grunnrenteskattesats gir et merproveny på om lag 165 mill. kroner påløpt i 2018, bokført i 2019. Virkningen er provenynøytral når dette ses i sammenheng med redusert sats på alminnelig inntekt for vannkraftnæringen.
5) Samtidig avvikles tilskuddsordninger på budsjettets utgiftsside på til sammen 300,5 mill. kroner.
6) Inkluderer kompensasjoner på utgiftssiden i henhold til inngåtte offentlige avtaler om kjøp av persontransporttjenester som tog-, buss-, fly- og ferjeruter samt regelstyrte kompensasjonsordninger for kommunesektoren og statsforvaltningen. Kompensasjonene utgjør 298 mill. kroner.
7) Inkluderer kompensasjoner på utgiftssiden til inngåtte avtaler om offentlig kjøp av persontransporttjenester. Kompensasjonene utgjør 71 mill. kroner.

Finansdepartementet.