Anslåtte provenyvirkninger av skatte- og avgiftsopplegget for 2018

Negative tall betyr lettelser. Anslagene er regnet i forhold til referansesystemet for 2018. Millioner kroner
Oppdatert etter Stortingets vedtak 12. desember 2017

 

2018

 

Påløpt

Bokført

Skatt på inntekt for personer

135

114

Redusere inntektsskatten for personer til 23 pst., inkl. justert utbytteskatt1

-11 315

-9 050

Øke trinnskatten2

10 230

8 185

Øke satsen i minstefradraget for lønn og trygd til 45 pst

-125

-100

Redusere beskatningen av opsjoner i arbeidsforhold for små oppstartsselskap

-250

-200

Stramme inn reglene for fradrag og arbeidsgivers skattefrie dekning av merutgifter til kost og losji

1 015

812

Avvikle skatteklasse 2

285

230

Fjerne skattefritt hyretillegg på inntil 16 500 kroner

200

160

Redusere særskilt rabatt for elbiler i firmabilbeskatningen til 40 pst

42

34

Lønnsjustere personfradraget

-80

-65

Øke maksimalt fradragsbeløp ved gaver til frivillige organisasjoner til 40 000 kroner

-14

-4

Skattlegge korttidsutleie av egen bolig

6

5

Videreføre satser og beløpsgrenser nominelt, inkl. samspill og avrundinger

141

107

     

Formuesskatt

-765

-610

Øke verdsettingsrabatten for aksjer og driftsmidler og tilordnet gjeld til 20 pst. Videreføre bunnfradraget nominelt

-765

-610

     

Næringsbeskatning

-2 704

-501

Redusere satsen på alminnelig inntekt for selskap til 23 pst

-2 700

0

Justere petroleumsskatten provenynøytralt3

-

-

Justere skatten for vannkraft provenynøytralt4

0

0

Øke finansskatten ved at skattesatsen på overskudd i næringen holdes på 25 pst

600

0

Endre avskrivningssats for elvarebiler anskaffet etter 20. desember 2016

1

3

Øke grensene for betaling av arbeidsgiveravgift i frivillige organisasjoner til 70 000 kroner per person/700 000 kroner per organisasjon

-20

-16

Gjeninnføre differensierte satser i arbeidsgiveravgiften for energi- og transportsektoren5

-585

-488

     

Merverdiavgift

675

508

Øke den lave satsen i merverdiavgiften fra 10 til 12 pst.6

700

530

Utvide unntaket for omsetning fra veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner

-5

-4

Innføre merverdiavgiftsfritak for redningsfartøy

-15

-14

Utvide fritaket for elektrisk kraft til Nord-Norge

-5

-4

     

Miljø- og bilavgifter

34

109

Innføre lik CO2-avgift i ikke-kvotepliktig sektor på 500 kroner per tonn CO27

376

336

Øke avgiften på HFK og PFK til 500 kroner per tonn CO2-ekvivalenter

50

45

Omlegging av engangsavgift fra vekt til utslipp og endret vektfradrag for hybridbiler inkl. differensiering etter elektrisk rekkevidde for ladbare hybridbiler8

390

355

Øke omsetningskravet for biodrivstoff

0

0

Øke veibruksavgiften på LPG

3

3

Frita elbiler for trafikkforsikringsavgift

-75

-55

Frita elbiler for omregistreringsavgift

-80

-80

Legge om årsavgiften til trafikkforsikringsavgift

-600

-470

Innføre avgiftsfritak på kjøp av driftsmidler i reindriften

-30

-25

Legge om svovelavgiften (teknisk endring)

0

0

     

Andre avgifter

2 020

1 840

Øke sjokolade- og sukkervareavgiften

1 120

1 020

Øke avgiftene på alkoholfrie drikkevarer

900

820

     

Sektoravgifter og overprisede gebyrer

-9

-1

Redusere losavgiftene

-11

-10

Redusere legemiddelomsetningsavgiften

-29

-22

Øke tilsynsavgift Finanstilsynet

32

32

Øke sektoravgift Petroleumstilsynet

6

6

Redusere gebyret for statsborgerskap

-7

-7

Samlede nye skatte- og avgiftsendringer i 2018

-614

1 459

Virkning av vedtak ifm. Nasjonalbudsjettet 2017

-10

-1 571

Virkning av vedtak ifm. Revidert nasjonalbudsjettet 2017

0

-1 455

Samlede foreslåtte og vedtatte skatte- og avgiftsendringer i 2018

-624

-1 567

1) Oppjusteringsfaktoren for utbytte økes fra 1,24 til 1,33.
Trinnskattesatsene settes til 1,4 pst. i trinn 1, 3,3 pst. i trinn 2, 12,4 pst. i trinn 3 og 15,4 pst. i trinn 4. Skattefradraget for pensjonister er nedjustert for å opprettholde innslagspunktet for å betale inntektsskatt for pensjonister.
3) Målt som nåverdi av framtidige skatteinntekter er endringen provenynøytral. Provenyet reduseres med 200 mill. kroner påløpt og 100 mill. kroner bokført i 2018. Overføringen til Statens pensjonsfond utland reduseres tilsvarende. Handlingsrommet i budsjettet for 2018 påvirkes dermed ikke av denne endringen.
4) Økt grunnrenteskattesats gir et merproveny på om lag 165 mill. kroner påløpt i 2018, bokført i 2019. Virkningen er provenynøytral når dette ses i sammenheng med redusert sats på alminnelig inntekt for vannkraftnæringen.
5) Samtidig avvikles tilskuddsordninger på budsjettets utgiftsside på til sammen 300,5 mill. kroner.
6) Inkluderer kompensasjoner på utgiftssiden til inngåtte avtaler om offentlig kjøp av persontransporttjenester som tog-, buss-, fly- og ferjeruter samt regelstyrte kompensasjonsordninger for kommunesektoren og statsforvaltningen. Kompensasjonene utgjør 298 mill. kroner.
7) Inkluderer redusert veibruksavgift på bensin og diesel og kompensasjoner på utgiftssiden til inngåtte avtaler om offentlig kjøp av persontransporttjenester. Kompensasjonene utgjør 82 mill. kroner.
8) Differensiering etter elektrisk rekkevidde for ladbare hybridbiler iverksettes 1. juli 2018.

Finansdepartementet.